ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за евиденцију и управљање непокретном имовином града
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Послови Градоначелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славица Ћурлић, ССС за имовину града
Телефон: 051/ 244-444, локал 737
E-мејл: slavica.curlic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање у закуп пословних просторија и гаража грађанима или правним лицима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, члан 43. („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16); Одлука о пословним зградама, пословним просторијама и гаражама у својини Града Бања Лука, члан 10. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 18/13, 20/14, 19/16, 8/17 и 20/17); Правилник о поступку, критеријумима и мјерилима издавања у закуп пословних зграда, пословних просторија, гаража и гаражних мјеста у гаражама у својини Града Бања Лука, чл. 5, 6. и 7. („Службени гласник Града Бања Лука“, број 08/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Закупнина на име пословног простора и гаража У складу са понудом закуподавца с тим да закупнина пословног простора не може бити мања од: 19,50 КМ/м2 – посебна зона; 16,50 КМ/м2 – прва зона; 14,50 КМ/м2 – друга зона 11,50 КМ/м2- трећа зона; 9 КМ/м2;-четврта зона; 7,50 КМ/м2- пета зона; 5.50 КМ/м2- шеста зона. Почетна цијена закупнине за гараже износи 2,30 КМ/м2. За пословне просторе који се налазе у јавним
склоништима и привременим објектима закпнина износи 50 % од прописане цијене. За предмет закупа изван зона цијена износи 3,50 КМ/м2.
571-010-0000-2141-43 Општина 002
Трошкови објаве огласа 10 КМ 555-007-1203-4888-60 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Пословни простор или гаража која се тражи у закуп
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о уплати кауције у износу једне мјесечне закупнине утврђене по почетној цијени Банка Оригинал
Доказ о уплати трошкова огласа Банка Оригинал
Рјешење о регистрацији привредног друштва или предузетника АПИФ или Град Бања Лука- Одјељење за привреду Овјерена копија Рјешење о регистрацији предузетника прибавља се по службеној дужности.
Саобраћајна дозвола (код гаража) МУП РС Овјерена копија
Извод из књиге уложених уговора о откупу станова и пословних просторија (само код гаража и зграда у којој се гаража налази) РУГИПП П.Ј. Бања Лука Овјерена копија
Доказ о уплати објаве огласа Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Одређено уговором о закпупу.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац