ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађење
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење и грађење
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Центар за дозволе Одјељења за просторно уређење (Пријемна канцеларија) – канцеларија број 19
Телефон: 051/244-473
E-mail: prostorno@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА У поступку се на основу локацијских услова, доказа о власништву и других доказа, и након извршене контроле техничке документације, обрачуна и уплате накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и ренте, издаје рјешење о грађевинској дозволи, како би се могло приступити изградњи објекта, а све у сврху планске и контролисане градње у складу са техничким нормама и стандардима, чиме се штити животна средина и обезбјеђује сигурност људи.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 124-139 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 2/15 и 106/15); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о садржају и контроли техничке документације („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/13); Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 34/14); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, чл. 29-82 („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 15/14 и 8/15); Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте („Службени гласник Града Бања Лука“, број 6/16); Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 8/15 и 40/16); Одлука о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина („Службени гласник Града Бања Лука“, број 8/15).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Допринос за финансирање премјера и катастра некретнина 0,3% предрачунске врједности грађевинских радова 555-007-0022-5176-43
Такса на захтјев 2 КМ 555-007-1203-4888-60 Таксена марка Општина 002
Такса на рјешење 50 КМ – за објекте чија је предрачунаска вриједност до 50.000 КМ ; 100 КМ – за објекте чија је предрачунаска вриједност од 50.000 КМ ; 0,1 % али не више од 1.000 КМ – за објекте чија је предрачунаска вриједност преко 100.000 КМ 555-007-1203-4888-60 Општина 002
Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта Висина накнаде зависи од зоне у којој се налази грађевинска парцела на којој се гради објекат и од опремљености парцеле комуналном инфраструктуром. I група – 144,45 КМ/м2 КП, II.група 113,56 КМ/м2 КП, III. група 84,16 КМ/м2КП, IV. група 66,83 КМ/м2 КП, V. група 31,71 КМ/м2 КП. Висина накнаде се умањује процентуално за недостајућу инфрастуктуру којом парцела није опремљена (саобраћајница, тротоар, паркинг, водовод и сл). За велике инвестиције висина накнаде се умањује за опремање грађевинске парцеле у складу са Уговором о финансирању уређења градског грађевинског земљишта. За готовинско плаћање прописан је попуст у зависности од намјене објекта (индивидуални стамбени и стамбено пословни објекти, колективни стамбени и стамбено пословни објекат, помоћни објекат и јавне гараже – 25 %, пословни објекти 30 %, производни 30%+20%). 555-007-1203-4888-60 Општина 002
Рента Рента зависи од зоне у којој се грађевинска парцела налази и износи: посебна зона-62,48 КМ/м2 КП, I.зона 52,07 КМ/м2 КП, II. зона 43,39 КМ/м2 КП, III. зона 34,71 КМ/м2 КП, IV. зона 26,03 КМ/м2 КП, V. зона 17,36 КМ/м2 КП и VI. зона 8,68 КМ/м2 КП. Износ ренте се умањује за износ плаћене накнаде за промјену пољопривредног земљишта у грађевинско. 555-007-1203-4888-60 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив правног лица
Адреса
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Катастарска честица број (страри премјер)
Катастарска општина
Катастарска честица број (нови премјер)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови са УТ условима, односно УТ услови за индивидуално стамбене и индивидуално стамбено-пословне објекте чија бруто грађевинска површина мања од 400 м2 Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Оригинал Прибављање по службеној дужности.
Земљишно-књижни извадак РУГИПП П.Ј. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Посједовни лист РУГИПП П.Ј. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Копија катастарског плана РУГИПП П.Ј. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Главни пројекат у три примјерка Овлаштено правно лице Оригинал
Извјештај о ревизији техничке документације (осим индивидуално стамбених и индивидуално стамбено- пословних објеката бруто грађевинске површине до 200 м2, ако није ријеч о сложеним објектима у смислу Закона о уређењу простора и грађењу) Овлаштено правно лице Оригинал
Извјештај и потврду о нострификацији главног пројекта (уколико је рађен по прописима других земаља) Овлаштено правно лице Оригинал
Еколошка дозвола (ако је потребна или рјешење о одобравању студије утицаја на животну средину) Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење или Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Оригинал Прибављање по службеној дужности уколико еколошку дозволу издаје Град Бања Лука.
Извјештај о извршеним геомеханичким испитивањима земљишта (за објекте преко 400 м2 бруто грађевиснке површине и остале објекте грађене на нестабилном или лабилном земљишту) Овлаштено правно лице Оригинал
Сагласност М:тел а.д. Бања Лука на пројектну документацију М:тел а.д. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност Топлана а.д. Бања Лука на пројектну документацију Топлана а.д. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Електроенергетска сагласност З.П. Електро Крајина а.д. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Пољопривредна сагласност Град Бања Лука- Одјељење за привреду Оригинал Прибављање по службеној дужности (странка плаћа накнаду за претварање пољопривредног земљишта у грађевинско)
Противпожарна сагласност на пројектну документацију (осим за индивидуално стамбене објекте) МУП РС, ЦЈБ Бања Лука Оригинал
Сагласност Републичког Завода за заштиту културно историјског и природног насљеђа РС (када је то прописано посебним прописима) Републички Завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа РС Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност Ј.П. Путеви РС а.д. Бања Лука на пројект Ј.П. Путеви РС а.д. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Водна сагласност на пројектну документацију Ј.У. Воде Српске а.д. Бијељина Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Сагласност водовода на пројектну документацију Водовод а.д. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Остали докази о власништву- Уговори или одлука надлежног органа као основ стицања прва власништва Странка Оригинал
Доказ о уплати такси и накнада Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 5 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 3 године од дана издавања.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ