ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/244-518
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Да се у матичну књигу рођених изврши накнадни упис чињенице рођења одређеног лица.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр.13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о матичним књигама, чл. 42. и 46. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 11/09, 43/13 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 78. („Службени гласник Републике Српске“, бр.55/10, 119/12, 64/13 и 32/17); Одлука о градским административним таксама, члан 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме подносиоца захтјева
Име подносиоца захтјева
ЈМБГ подносиоца захтјева
Контакт адреса подносиоца захтјева
Контакт телефон подносиоца захтјева
Име лица за којег се проводи поступак накнадног уписа у МКР
Дјевојачко презиме лица за којег се проводи поступак
Датум и мјесто рођења лица за којег се проводи поступак
Име оца лица за којег се проводи поступак
Име и дјевојачко презиме мајке лица за којег се проводи поступак
Држављанство лица за којег се проводи поступак
Националност лица за којег се проводи поступак
Вјероисповјест лица за којег се проводи поступак
Пребивалиште лица за којег се проводи поступак
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ из вјерске евиденције (уколико постоји) Вјерске организације Оригинал; Овјерена копија; Копија
Други докази о чињеницама које су предмет поступка (фотококопија личне карте, здравствене књижице, фотокопија радне књижице, дипломе) Здравствене, образовне установе Копија; Овјерена копија Бар један од наведених докумената треба бити овјерен
Извод из књиге вјенчаних (лица чији се упис у књиге врши, као и за родитеље лица чији се упис врши или други изводи као доказ за податке о родитељима) Матичне службе Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о држављанству (лица чији се упис врши или увјерење о држављанству за родитеље) Матичне службе Оригинал; Овјерена копија
Лична карта подносиоца захтјева, у случају уписа за малољетно лице- личне карте родитеља МУП Копија
Доказ о уплати градских административних такси Шалтер поште или банка Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац