ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за послове комуналне накнаде, правне и стручне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Бојана Савић
Телефон: 051/244-497
E-mail: bojana.savic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање странкама да на привремено заузетој јавној површини остваре одређену промоцију или економски интерес.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Одлука о комуналном реду („Службени гласник Града Бања Лука“, број 06/18, 40/18 и 28/22), План коришћења јавних површина („Службени гласник Града Бања Лука“, број 11/18), Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник Града Бања Лука“, број 15/14, 08/15, 10/16, 04/17, 08/17, 02/18, 09/19, 19/20, 29/21 и 09/22), Одлука о одређивању простора за одржавање јавних скупова („Службени гласник Града Бања Лука“, број 31/11), Одлука о комуналним таксама („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 41/22), Одлука о рекламирању на територији Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 06/14, 04/17, 24/19, 41/19 и 26/21); Закључак о висини накнаде за привремено заузимање јавне површине („Службени гласник Града Бања Лука“, број 23/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ Таксена марка или рачун:555-007-12034888-60,Врста прихода 722 131,Општина 002
Комунална такса за постављање транспарента изнад саобраћајнице екстра зона 18 КМ/м2 дневно; прва зона 13 КМ/м2 дневно 555-007-12034888-60. Врста прихода: 722 314,Општина: 002,Буџетска организација: 9999999
Кауција или аконтација за учешће у поступку јавног оглашавања утврђује комисија на основу утврђених параметара (на основу почетне цијене закупа, у зависности од намјене за коју се врши заузимање јавне површине, као и од зоне у којој се налази локација) 551-790-22206572-52, Општина 002
Накнада за заузимање јавне површине која се привремено додјељује у сврху постављања башти (столова и столица) Посебна зона 0,50 КМ/м2 дневно, 1. зона 0,40 КМ/м2 дневно, 2. зона 0,20 КМ/м2 дневно, 3. зона 0,15 КМ/м2 дневно, 4. зона 0,10 КМ/м2 дневно 555-007-12034888-60, Врста прихода: 722 314, Општина: 002, Буџетска организација: 9999999
Накнада за заузимање јавне површине, у сврху постављања монтажно-демонтажних објеката, киоска, возила и прикључених возила за обављање трговинске дјелатности- ван пословних просторија, те монтажно-демонтажних објеката за намјене- утврђене УТ условима у посебној зони 0,37 КМ/м2 дневно, у 1. зони 0,27 КМ/м2 дневно, у 2. зони 0,24 КМ/м2 дневно, у 3. зони 0,20 КМ/м2 дневно, у 4. зони 0,18 КМ/м2 дневно, изван зона 0,08 КМ/м2 дневно 555-007-12034888-60,Врста прихода: 722 314
Општина: 002, Буџетска организација: 9999999
Накнада за заузимање јавне површине која се привремено додјељује у сврху постављања аутомата, расхладних витрина, замрзивача, покретних столова и сталака за продају трговачки упакованог сладоледа, безалкохолних пића у фабричком паковању, књига, часописа.. у посебној зони 1,50 КМ/м2 дневно, у 1. зони 1 КМ/м2 дневно, у 2. зони 0,50 КМ/м2 дневно, у 3. зони 0,30 КМ/м2 дневно, у 4. зони 0,10 КМ/м2 дневно 555-007-12034888-60, Врста прихода: 722 314,Општина: 002,Буџетска организација: 9999999
Накнада за заузимање јавне површине, у сврху постављања изложбених мјеста испред пословних објеката и просторија у посебној зони 1,50 КМ/м2 дневно, у 1. зони 1 КМ/м2 дневно, у 2. зони 0,50 КМ/м2 дневно, у 3. зони 0,30 КМ/м2 дневно, у 4. зони 0,10 КМ/м2 дневно 555-007-12034888-60, Врста прихода: 722 314,Општина: 002,Буџетска организација: 9999999
Накнада за заузимање јавне површине у сврху постављања забавних радњи, спортских садржаја у посебној зони 1 КМ/м2 дневно (до 20 м2), 1,00
КМ/м2 дневно, (преко20 м2) у посебној зони 0,80 КМ/м2, у 1. зони 0,80
КМ/м2 дневно (до 20 м2), 0,60 КМ/м2 дневно
(преко20 м2), у 2. зони 0,60 КМ/м2 дневно (до 20 м2) 0,40 КМ/м2 дневно (преко 20м2), у 3. зони 0,40 КМ/м2 дневно (до 20 м2), 0,20 КМ/м2 дневно (преко 20м2), у 4. зони 0,30 КМ/м2 дневно (до 20 м2), 0,15 КМ/м2 дневно (преко 20м2)
555-007-12034888-60, Врста прихода: 722 314,Општина: 002,Буџетска организација: 9999999
Накнада за заузимање јавне површине, у сврху постављања забавних радњи, које се организују од мјеста до мјеста у посебној зони 0,60 КМ/м2 дневно (до 100 м2),0,40 КМ/м2 дневно (преко100 м2), у 1. зони 0,50КМ/м2 дневно (до 100 м2), 0,30 КМ/м2 дневно (преко 100 м2), у 2. зони 0,40 КМ/м2 дневно (до
100 м2), 0,20 КМ/м2 дневно (преко 100 м2), у 3. зони 0,30 КМ/м2 дневно (до 100 м2), 0,15 КМ/м2 дневно (преко 100 м2), у 4. зони дневно (до 100 м2) 0,20 КМ/м2, (преко 100 м2), 0,10 КМ/м2
555-007-12034888-60, Врста прихода: 722 314,Општина: 002, Буџетска организација: 9999999
Накнада за заузимање јавне површине, у сврху вршења повремених радњи у изузетним приликама (промоције, продаја карата, хуманитарне акције, пригодна празнична продаја и сл.) у посебној зони 2 КМ/м2 дневно, у 1. зони 1 КМ/м2 дневно, у 2. зони 0,70 КМ/м2 дневно, у 3. зони 0,50 КМ/м2 дневно, у 4. зони 0,30 КМ/м2 дневно (обрачунати износ накнаде за привремено заузимање јавне површине, за ове намјене, не може исносити мање од 10 КМ) 555-007-12034888-60, Врста прихода: 722 314,Општина: 002,Буџетска организација: 9999999
Накнада за заузимање јавне површине, у сврху постављања рекламних табли-паноа, рекламних стубова, јарбола, рекламних витрина и других рекламних објеката у екстра зони 1,20 КМ/м2 дневно, у 1. зони 1 КМ/м2 дневно, у 2. зони 0,80 КМ/м2 дневно, у 3. зони 0,60 КМ/м2 дневно 555-007-12034888-60, Врста прихода: 722 314,Општина: 002,Буџетска организација: 9999999
Накнада за заузимање јавне површине, у сврху постављања монтажно-демонтажних и покретних објеката за пружање угоститељских и трговачких услуга и услуга рекламирања на јавним манифестацијама у екстра зони 1,20 КМ/м2 дневно, у 1. зони 1 КМ/м2 дневно, у 2. зони 0,80 КМ/м2 дневно, у 3. зони 0,60 КМ/м2 дневно, у 4. зони 0,40 КМ/м2 дневно 555-007-12034888-60, Врста прихода: 722 314, Општина:002, Буџетска организација: 9999999
Накнада за заузимање јавне површине, у сврху истовара и утовара грађевинског материјала, подизање скела, те поправке вањских дијелова зграде и сличне грађевинске радове за све зоне 0,50 КМ/м2 дневно 555-007-12034888-60, Врста прихода: 722 314,Општина: 002,Буџетска организација: 9999999
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив правног лица
ЈИБ
Контакт адреса
Контакт особа
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Оригинал; Овјерена копија
Рјешење надлежног органа о одобреној дјелатности Одјељење за привреду Града Бања Лука или АПИФ Копија
Урбанистичко-технички услови (за киоск и башту) Овлаштено правно лице Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Период за који странка захтјева заузимање јавне површине, а орган одобри рјешењем у зависности од садржаја.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ