ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Давор Стрика, ССС за питања младих
Телефон: 051/ 244-444 – локал 713
E-мејл: davor.strika@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Поједноставити странкама (организацијама) процедуру начина конкурисања на средства из Буџета Града, односно предлагања пројеката по прописаним условима и критеријума који се траже, те бољи увид и праћење достављања извјештаја. Циљ је реализација документа Омладинска политика Града Бања Лука 2018-2022.година.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о омладинском организовању Републике Српске, чл. 13, 15. и 19. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/04, 119/08 и 1/12); Омладинска политика Града Бања Лука, 2018-2022. година („Службени гласник Града Бања Лука“ број 4/18).; Правилник о суфинансирању пројеката омладинских организација, организација за младе путем Јавног позива („Службени гласник Града Бања Лука“ број 10/17, 07/20).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив правног лица
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Жиро рачун
Број јавног позива
Објављен у
Пријављујем пројекат из области
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Приједлог пројекта за учешће на Јавном позиву за суфинансирање пројеката омладинских организација, организација за младе – Oбразац 2. Образац јединице локалне самоуправе Оригинал
Преглед буџета – Прилог број 1. Образац јединице локалне самоуправе Оригинал
Изјавa – Прилог број 2. Образац јединице локалне самоуправе Оригинал
Рјешење о упису у Омладински регистар Града Бања Лука Надлежно Одјељење јединице лок.самоуправе Копија
Уговор са банком или потврда банке код које је отворен жиро рачун Банка Копија
Биланс стања и биланс успјеха за протеклу годину, овјерени од стране надлежне агенције за финансијско пословање, (ако није достављен Одјељењу за образовање, здравство, омладину и спорт) АПИФ Копија
За пројекте који се спроводе у школама/факултетима доставити писану сагласност директора/декана и надлежног министарства Установа, институција Оригинал
Приложити доказ да су обезбијеђена властита средства или средства од другог донатора за дио пројекта који се предлаже за суфинансирање средствима из Буџета града Бањалука Организација која предаје захтјев Слободна форма
Приложити Изјаву о партнерству, ако има партнера на пројекту са дефинисаним задацима и обавезама сваког партнера Организација која предаје захтјев Слободна форма
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 60 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До реализације пројекта у потпуности, односно док се намјенски не оправдају одобрена средства, а рок је 30 дана, од дана реализације пројекта.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац