ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Лана Матић, ССС за удружења грађана и волонтерски рад
Телефон: 051/ 244-444 лок 733
E-мејл: lana.matic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела средстава из буџета Града која су планирана као грант за пројекте удружењима грађана.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Правилник о суфинансирању пројеката удружења грађана путем јавног позива, чл. 1. и 3. („Службени гласник града Бања Лука“, број 6/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив удружења грађана
ЈИБ
Контакт адреса
Контакт особа
Контакт телефон
жиро-рачун
Јавни позив број
Расписаним дана
Објављеним у
Пријављујем пројекат из области
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о упису у јединствени регистар удружења грађана (за подносиоца и евентуалне партнере) Основни суд у Бањој Луци или Минист. правде БиХ Копија
Потврда о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ) Пореска управа Копија
Статут удружења ( за носиоца и партнера) Странка/суд Копија
Биланс стања и биланс успјеха за претходну годину (осим ако је удружење регистровано у години објављивања јавног позива) АПИФ Копија
Извјештај о раду удружења за претходну годину (осим ако је удружење регистровано у години објављивања јавног позива) Странка Копија
План рада удружења за текућу годину Странка Копија
Потврда о извршеним пореским обавезама-не старија од мјесец дана Пореска управа Копија
Приједлог пројекта са прилозима (укључујући упутство) Град Бања Лука Оригинал; Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 5 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате средстава и достављања извјештаја.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац