ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Далиборка Гаћеша, ССС за културно умјетнички аматeризам
Невена Благојевић-Подрић, самостални стручни сарадник за културу – координатор
Телефон:051/244-444 – локал 758
E-mail: daliborka.gacesa@banjaluka.rs.ba ; nevena.b.podric@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела средстава из буџета ради финансирања културног и умјетничког стваралаштва.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Правилник о суфинансирању пројеката културног и умјетничког стваралаштва („Службени гласник Града Бања Лука“, број 35/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив удружења грађана
ЈИБ
Контакт адреса
Контакт особа
Контакт телефон
Жиро рачун
Јавни позив број
Расписан дана
Пријављујем пројекат под називом
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији и статут Основни суд/странка Рјешење о регистрацији – овјерена копија / Статут-копија Физичко лице – самостални предузетник умјесто овјерене копије рјешења доставља копију рјешења о регистрацији
Потврда о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ) Пореска управа Копија
Потврда о активном рачуну у банци Банка Копија
Биланс стања и успјеха за претходну годину Агенција/лиценцирано лице Копија Физичко лице – самостални преузетник који је према висини прихода сврстан у категорију малог предузетника, умјесто биланса стања и успјеха доставља Образац коначне годишње пореске пријаве за малог предузетника издате и одобрене од Пореске управе
Потврда о измиреним пореским обавезама не старија од три мјесеца Пореска управа Копија
Биографије и портфолије учесника, организатора, реализатора и партнера Странка Копија
Пројектни образац (са детаљно разрађеним пројектом) Град Бања Лука Оригинал
Финансијски образац Град Бања Лука Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 5 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате средстава и достваљања извјештаја.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ