ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Лана Матић, ССС за удружења грађана и волонтерски рад
Телефон: 051/244-444 лок 733
E-мејл: lana.matic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела статуса удружења од интереса за Град на основу којег удружења могу добити финансијску подршку и друге материјалне и техничке услове за рад.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Одлука о критеријумима, условима, и начину утврђивања статуса удружења од интереса за Град, члан 3. („Службени гласник Града Бања Лука“, број 4/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив удружења
Овлаштено лице/предсједник удружења
Адреса
Контакт телефон
Жиро-рачун
ЈИБ
Јавни конкурс број
Расписан дана
Објављен у
Достављам потребну документацију
Из области
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о упису у регистар удружења Основни суд у Бањој Луци Оригинал; Овјерена копија
Инвентурна листа опреме удружења ,овјерена од стране овлаштеног лица удружења Странка Оригинал; Овјерена копија
Статут удружења Странка/суд Оригинал; Овјерена копија
Биланс стања и биланс успјеха за претходне 3 године АПИФ Оригинал; Овјерена копија
Извјештај о раду удружења са финансијским извјештајем за претходну годину Странка Оригинал; Овјерена копија
Програм рада удружења за текућу годину Странка Оригинал; Овјерена копија
Списак чланова удружења овјерен од стране овлаштеног лица удружења Странка Оригинал; Овјерена копија
Уговори о ангажовању особља Странка Оригинал; Овјерена копија
Преглед финансијске подршке и извора финансирања за претходне три године овјерен од стране овлаштеног лица удружења Странка Оригинал; Овјерена копија
Уговор о отварању жиро рачуна са банком Странка Оригинал; Овјерена копија
Извод из банке за посљедња три мјесеца Банка Оригинал
Ревизорски извјештај (уколико постоји) Странка Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 2 године.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац