ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за инспекцијске послове – грађевинска инспекција
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/244-488
E-mail: inspekcija@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Законито извођење грађевинских радова са извршном грађевинском дозволом.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 102. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13 и 106/15); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив правног лица
Адреса
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Инвеститор
Врста објекта који се гради
Улица
Катастарска честица (стари премјер)
Број З.К. Улошка
Катастарска честица (нови премјер)
Број посједовног листа
Катастарска општина
Почетак радова (дан и час)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Град Бања Лука-Одјељење за просторно уређење Овјерена копија Прибавља се по службеној дужности
Записник о исколчењу објекта Овлаштено правно лице Оригинал
Уговор о грађењу Странка Оригинал
Уговор о вршењу надзора Странка Оригинал
Локацијски услови (за помоћне објекте) Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Оригинал Прибавља се по службеној дужности уколико локацијске услове издаје Град Бања Лука.
Идејни пројекат (за помоћне објекте) Овлаштено правно лице Оригинал
Поред навеног инвеститор на лицу мјеста предочава: Рјешење о именовању одговорног лица Инвеститор Оригинал
Лиценца надзорног органа Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Овјерена копија
Главни пројекат Овлаштено правно лице Оригинал
Грађевински дневник Извођач радова Оригинал
Књига инспекције Извођач радова Оригинал
Доказ о испитивању уграђеног материјала Овлаштено правно лице Оригинал
Записник о контроли темеља Овлаштено правно лице Оригинал
Шема организације градилишта Извођач радова Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 15 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац