ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефони: 051/233-146, 051/244-519
E-mail: boracko.invalidska@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање права на једнократну новчану помоћ за трошкове лијечења/набавке уџбеника/трошкове сахране.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о додјели једнократне новчане помоћи из буџета Града Бања Лука корисницима права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата, сви чланови („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 6/13, 16/13 и 8/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име оца
Адреса становања
Контакт телефон
Број рјешења о утврђеном статусу
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Сагласност подносиоца захтјева Лично-подносилац Писмена сагласност Обрада личних података
Текући рачун Банка Копија
Медицинска домунетација издата од љекара одговорајуће специјалности са дијагнозом и прописаном терапиом- суфинансирање трошкова лијечења (не старија од 6 мјесеци) Надлежна медицинска установа Копија
Увјерења завода за запошљавање/чек од пензије/увјерење о личним примањима- за лијечење ЈУ Завод за запошљавање/ПИО/фирме Копија
Доказ о висини трошкова- рачун/предрачун-за суфинасирање лијечења Надлежна здравствена установа Копија
Увјерења Фонда здравственог осигурања да обвезник уплате доприноса не измирује исте- за лијечење Фонд здравственог осигурања Оригинал
Рјешење Фонда здравственог осигурања да је лице упућено на лијечење- за суфинансирање лијечења Фонд здравственог осигурања Копија
Доказ о сродству члана уже породице (извод из МКР/МКВ/МКУ) Матична служба Копија
Увјерење о редовном школовању у текућој школској години- за набавку уџбеника Образовна установа Копија
Извод из МКУ за лице чији се трошкови сахране суфинансирају Матична служба Копија
Доказ да подносилац није оставрио новчану помоћ на име трошкова сахране од других органа, организација, установа и предузећа Предузеће/Фонд ПИО и друге установе Копија
Друга доказна средства по позиву Комисије, као што су изјаве странака и др. Надлежни општински орган Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 60 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До остваривања права.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ