ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за евиденцију и управљање непокретном имовином града
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Послови Градоначелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Слађана Дојчиновић, ССС за формирање евиденције о имовини града
Телефон: 051/220-288
E-мејл: sladjana.dojcinovic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела у закуп под посебним условима пословних простора органима, установама и организацијама чији је оснивач Република или Град, хуманитарним организацијама, организацијама из области културе спорта и социјалне заштите.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 39. и 59. („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16); Закон о закупу пословних зграда и просторија („Службени лист СР БиХ“, број 33/77); Одлука о пословним зградама, пословним просторијама и гаражама у својини Града Бања Лука, члан 8. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 18/13, 20/14, 19/16, 8/17 и 20/17); Правилник о поступку, критеријумима и мјерилима издавања у закуп пословних зграда, пословних просторија, гаража и гаражних мјеста у гаражама у својини Града Бања Лука, чл. 5, 6. и 7. („Службени гласник Града Бања Лука“, број 08/18); Правилник о управљању пословним зградама, пословним просторијама, гаражама и гаражним мјестима у гаражама у својини Града Бања Лука, члан 1. („Службени гласник Града Бања Лука“, број 29/16).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Пословни простор или гаража која се тражи у закуп
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији удружења Основни суд у Бањој Луци Копија
Препорука о дјелатности и раду удружења Давалац препоруке Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 60 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Одређено Одлуком Скупштине о додјели пословног простора.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац