ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за евиденцију и управљање непокретном имовином града
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мања Ђуђић
Телефон: 051/220-286
E-mail: Manja.Djudjic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешењем се региструје упис промјене лица овлаштеног за заступање заједнице.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о одржавању зграда, члан 23. („Службени гласник Републике Српске“, број 101/11); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о упису у регистар заједница зграда са обрасцима аката за јединствену примјену закона о одржавању зграда, члан 15. („Службени гласник Републике Српске“, број 27/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Tакса на рјешење о промјени 25 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Пословно име
ЈИБ
Регистарски број
Име (име родитеља) и презиме
ЈМБ
Број личне карте
Улица и број
Општина
Мјесто
Телефон
Стручна спрема
Занимање
Пол
Сврха промјене
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Записник надлежног органа о именовању овлаштеног лица за заступање Заједница етажних власника Оригинал
Одлука надлежног о именовању лица овлаштеног за заступање Заједница етажних власника Оригинал
Овјерен потпис лица овлаштеног за заступање Заједница етажних власника Оригинал
Доказ о уплати таксе Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ