ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за евиденцију и управљање непокретном имовином града
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мања Ђуђић
Телефон: 051/220-286
E-mail: Manja.Djudjic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Одржавање стамбених зграда, стамбено-пословних зграда, стамбених зграда са гаражама и пословних зграда, у циљу располагања и управљања зградом.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о одржавању зграда, чл. 19. и 23. („Службени гласник Републике Српске“, број 101/11); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о упису у регистар заједница зграда са обрасцима аката за јединствену примјену закона о одржавању зграда, члан 10. („Службени гласник Републике Српске“, број 27/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Tакса за упис оснивања заједнице у регистар 50 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив и сједиште регистарског органа
Предлагач (назив и сједиште заједнице)
Предмет пријаве
Потпис овлашћеног лица предлагача
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из књиге уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова (за све заједничаре) Странка Оригинал
Уговор о оснивању заједнице Заједница етажних власника Оригинал
Овјерен списак заједничара Заједница етажних власника Оригинал
Одлука о именовању лица овлашћеног за заступање заједнице Заједница етажних власника Оригинал
Овјерени потписи лица овлашћених за заступање заједнице Заједница етажних власника Оригинал
Текст огласа о објављивању уписа Град Бања Лука- Одјељење за локално економски развој и стратешко планирање Оригинал
Доказ о уплаћеној такси Град Бања- Одјељење за општу управу Оригинал
Доказ о плаћеној накнади за објављивање огласа Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно или до статусних промјена.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ