ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за послове комуналне накнаде, правне и стручне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Силвана Ковачевић – ССС за јавне површине, рекламне медије и одређивање назива улица, тргова и кућних бројева
Телефон: 051/244-444, локал 771
E-mail: silvana.kovacevic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Наплата таксе ради законитог истицања рекламних порука на возилима јавног градског и приградског превоза и на привредним возилима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ, („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 и 8/17); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о димензијама, укупној маси и осовинском оптерећењу возила, о уређајима и опреми коју морају имати возила и основним увјетима који морају испуњавати уређаји и опрема у саобраћају на цестама, члан 46. („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/07 и 54/07); Одлука о комуналним таксама, члан 2. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 41/22); Одлука о рекламирању на територији Града Бања Лука, чл. 19. и 28. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 6/14, 04/17, 24/19, 41/19 и 26/21); Одлука о градским административним таксама, члан 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 25/14, 03/15, 39/16 и 26/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ 555-007-1203-4888-60, Врста прихода: 722 131;
или Таксена марка
Општина 002
Такса за рекламне фолије и исписе на возилима Износ таксе зависи од ознаке категорије возила (према податку уписаном у Потврди о регистацији возила-саобраћајној дозволи): 1. 1L-Е2; Е3-1,5; Е6-Е7; 01; остала возила 100 КМ годишње по возилу; 2. М; М1; 14; N1; 02 – 250 КМ годишње по возилу; 3.М2; М3; N2; N3; 03 – 500 КМ годишње по возилу ; 4.М2-облик каросерије; зглобни; М3-облик каросерије; зглобни; 04 – 1000 КМ годишње по возилу;
-Рекламни пано на моторним возилима привредних друштава и предузетника – 100 КМ годишње по возилу.
555-007-1203-4888-60,Врста прихода: 722318, Буџетска организација:9999999 Са назнаком: „за рекламу“ Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив правног лица/предузетника
Сједиште/Адреса
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Врста возила
Период за који се тражи рјешење
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење надлежног органа о одобреној дјелатности Град Бања Лука, Одјељење за привреду или АПИФ Копија
Доказ о власништву возила (Потврда о регистрацији – саобраћајна дозвола) Странка Копија
Претходно рјешење о комуналној такси/накнади (у случају продужења рјешења) Странка Копија
Доказ о уплати комуналне таксе према претходном рјешењу (у случају продужења рјешења) Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Од 1 до 5 година.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ