ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за послове комуналне накнаде, правне и стручне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Силвана Ковачевић – ССС за јавне површине, рекламне медије и одређивање назива улица, тргова и кућних бројева
Телефон: 051/244-444, локал 771
E-mail: silvana.kovacevic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Наплата таксе/накнаде ради законитог истицања рекламних порука на рекламним медијима на територији Града Бања Лука.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 4/12, 123/20 и 119/21); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о комуналним таксама („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 41/22); Одлука о рекламирању на територији Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 06/14, 04/17, 24/19, 41/19 и 26/21); Одлука о градским административним таксама, члан 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 25/14, 03/15, 39/16 и 26/17)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ 555-007-1203-4888-60, Врста прихода:722131 Буџетска организација: 9999999 или таксена марка Општина 002
Такса за постављање и кориштење рекламних медија Износ таксе зависи од зоне и рекламне површине: 1. до 3 м2 (само за рекламне паное на фасади и рекламне фолије на излогу пословних простора): екстра зона 72 КМ/м2, I. зона 36 КМ/м2, II. зона 27 КМ/м2, III. зона 18 КМ/м2; 2.већа од 3 м2: Екстра зона 100 КМ/м2, I.зона 70 КМ/м2, II. зона 50 КМ/м2, III. зона 30 КМ/м2, 3. већа од 30 м2: Екстра зона 80 КМ/м2, Прва зона 50 КМ/м2, Друга зона 40КМ/м2, Трећа зона 25 КМ/м2 4. већа од 60 м2 – Екстра зона 70 КМ/м2, I. зона 40 КМ/м2, II. зона 30 КМ/м2, III. зона 20 КМ/м2; 5.Рекламини дисплеј – екран – Екстра зона 270 КМ/м2, I. зона 200 КМ/м2, II. зона 120 КМ/м2, III. зона 80 КМ/м2; 6. Рекламни јарболи: Екстра зона 250 КМ/комад, I.зона 200 КМ/комад, II. зона 150 КМ/комад, III. зона 100 КМ/комад. Привредним друштвима и предузетницима који врше рекламирање своје производне дјелатности на рекламним медијима постављеним на локацијама производње такса се умањује за 50 %. 555-007-1203-4888-60, Врста прихода:722318 Буџетска организација: 9999999 Општина 002
Накнада за истицање рекламних порука на постављеним рекламним медијима који се налазе поред магистралних и регионалних путева у насељеном мјесту. Висина накнаде зависи од зоне и рекламне површине: 1.Рекламна површина до 30 м 2 – Екстра зона 100КМ/м2, I. зона 70 КМ/м2, II. зона 50 КМ/м2, III. зона 30 КМ/м2; 2.Рекламна површина од 31м2 до 60 м2: Екстра зона 80 КМ/м2, I. зона 50 КМ/м2, II. зона 40 КМ/м2, III. зона 25 КМ/м2 3.Рекламна површина од 61 м2 и више: Екстра зона 70 КМ/м2, I. зона 40 КМ/м2, II. зона 30 КМ/м2, III. зона 20 КМ/м2. Привредним друштвима и предузетницима који врше рекламирање своје производне дјелатности на рекламним медијима постављеним на локацијама производње накнада се умањује за 50 %. 555-007-1203-4888-60, Врста прихода:722318 Буџетска организација: 9999999 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив правног лица/предузетника
Адреса
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Врста рекламног медија
Мјесто постављања рекламног медија
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Копија
Записник о исколчењу и контроли темеља (само за самостојеће рекламне медије) Овлаштено правно лице Оригинал
Рјешење надлежног органа о одобреној дјелатности Град Бања Лука, Одјељење за привреду или АПИФ Копија
Фотографија постављеног самостојећег рекламног медија (са истакнутим рекламним порукама) Странка Оригинал Обавезно убацити фотографије
Фотографија фасаде објекта са постављеним рекламним медијима (за рекламне медије на фасади и на крову објекта) Странка Оригинал Обавезно убацити фотографије
Овјерена писмена сагласност власника рекламног медија (само ако странка није власник рекламног медија према издатим локацијским условима) Странка Оригинал
Фотографија излога пословног простора, нацрт са димензијама и текстом рекламне поруке (само за рекламне фолије на излогу пословног простора) Странка Оригинал
Писмена сагласност власника пословног простора (са доказом о власништву) или уговор о закупу пословног простора– само за рекламне фолије на излогу пословног простора Странка Овјерена копија
Фотографију ограде градилишта, нацрт са димензијама и текстом рекламне поруке (само за рекламне фолије у оквиру заштитне ограде градилишта) Странка Оригинал
Овјерена писмена сагласност власника ограде са доказом о власништву – (само за рекламне фолије у оквиру заштитне ограде градилишта) Странка Оригинал
Грађевинска дозвола и пријава почетка извођења радова са шемом градилишта (само за рекламне фолије у оквиру заштитне ограде градилишта) Странка Копија
Претходно рјешење о комуналној такси/накнади (у случају продужења рјешења) Странка Копија
Доказ о уплати комуналне таксе према претходном рјешењу (у случају продужења рјешења) Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Од 1 до 5 година.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ