ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађење
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење и грађење
КОНТАКТ ПОДАЦИ

Центар за дозволе Одјељења за просторно уређење (Пријемна канцеларија) – канцеларија број 19
Телефон: 051/244-473
E-mail: prostorno@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Водна сагласност је потребна за изградњу нових, реконструкцију или уклањање постојећих објеката ако они могу утицати на промјену квалитета или квантитета вода, односно ако се тиме могу трајно, повремено или привремено проузроковати промјене у режиму вода.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о водама, члан 120. (,,Службени гласник Републике Српске’’, бр. 50/06, 92/09 и 121/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ 555-007-1203-4888-60; Таксена марка 002
Такса на водну сагласност 30 КМ 555-007-1203-4888-60; Таксена марка 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив правног лица
Адреса
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Катастарска честица број (стари премјер)
Катастарска општина
Катастарска честица број (нови премјер)
Намјена објекта
Улица и број
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови са УТ условима Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење На увид Прибавља се по службеној дужности.
Пројектна документација Овлаштено правно лице Копија
Доказ о уплати такси Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година од дана издавања
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ