ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађење
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење и грађење
КОНТАКТ ПОДАЦИ

Центар за дозволе Одјељења за просторно уређење (Пријемна канцеларија) – канцеларија број 19
Телефон: 051/244-473
E-mail: prostorno@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање употребе дозволе како би се објекат могао законски користити односно ставити у употребу.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 140 – 147 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 2/15 и 106/15); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10); Правилиник о вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе, чл. 1-77 („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13); Листа о избору правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката (Акт Градоначелника број 12-Г-84/16 од 25.04.2016. године).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Такса на рјешење о употребној дозволи 50 КМ за објекте или дјелове објекта БГП до 400 м2; 100 КМ за објекте БГП преко 400 м2 и објекте инфраструктуре 555-007-1203-4888-60 Таксена марка Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив правног лица
Адреса
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Назив и врста изграђеног објекта са назначењем мјеста његове изградње
Број и датум грађевинске дозволе и органа који је издао
Назив инвеститора
Датум довршетка изградње објекта и вријеме кад се може почети са техничким прегледом
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Оригинал; Овјерена копија Прибавља се по службеној дужности.
Потврда о извршеном геодетском снимању објекта Овлаштено правно лице Оригинал; Овјерена копија
Доказ о извршеном снимању подземних инсталација РУГИПП, П.Ј. Бања Лука Оригинал; Овјерена копија
Противпожарна сагласност на изведено стање (када је то предвиђено посебним прописима) МУП РС Оригинал; Овјерена копија
Сагласност ЈП Путеви РС на изведено стање (када је то предвиђено посебним прописима) ЈП Путеви РС Оригинал; Овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Извјештаји надзорних органа (или елаборат о квалитету изведених радова уколико странка докаже да су непознати или престали постојати извођач радова или надзорни орган те недостаје градилишна или атесна документација) Овлаштено физичко или правно лице Оригинал; Овјерена копија
Енергетски сертификат зграде Фонд за заштиту животне средине РС Оригинал; Овјерена копија Прибавља се по службеној дужности на основу споразума (странка плаћа таску/накнаду)
Пројекат изведеног стања (уколико је израђен и овјерен у складу са чланом 104. Закона о уређењу простора и грађењу) Овлаштено правно лице Оригинал; Овјерена копија
Водна дозвола Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење или ЈУ Воде Српске а.д. Бијељина Овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Сагласност Републичког Завода за заштиту културно историјског и природног насљеђа РС на изведно стање Републички Завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа РС Овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Еколошка дозвола Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Овјерена копија Прибављање по службеној дужности.
Грађевински дневници (за рад комисије на терену) Извођач радова и надзорни орган Оригинал
Грађевинска књига (за објекте за које је прописана обавеза њеног вођења) (За рад комисије на терену) Извођач радова и надзорни орган Оригинал
Књигу инспекција (за рад комисије на терену) Извођач радова и надзорни орган Оригинал
Доказе о квалитету радова, грађевинских производа и опреме (за рад комисије на терену) Овлаштено правно лице Оригинал; Овјерена копија
Грађевинска дозвола (за рад комисије на терену) Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Овјерена копија
Документацију о извршеним испитивањима и резултатима тестирања носивости конструкције, ако се посебним прописима тражи (за рад комисије на терену) Овлаштено правно лице Оригинал
Главни пројекат на основу кога је издата дозвола (за рад комисије на терену) Овлаштено правно лице Оригинал
Изјава извођача о изведеним радова и условима за одржавање објекта (или елаборат о квалитету изведених радова уколико странка докаже да су непознати или престали постојати Оригинал, Овјерена копија За објекте до 200 м2 БГП инвеститор може бити извођач у властитој режији за индивудуално стамбене и индивидуално стамбено пословне објекте
Доказ о уплати такси Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 5 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац