ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађење
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење и грађење
КОНТАКТ ПОДАЦИ

Центар за дозволе Одјељења за просторно уређење (Пријемна канцеларија) – канцеларија број 19
Телефон: 051/244-473
E-mail: prostorno@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање локацијских услова, односно урбанистичко техничких услова.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 65. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 3/16); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова („Службени гласник Републике Српске“, број 69/13); Одлука о рекламирању на територији Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13 и 6/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Такса за издавање локацијских услова 20 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив правног лица
Адреса
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Самостојећи рекламни медији
Остале рекламне медије
Мјесто постављања
Улица и број
Катастарска честица
Тачна позиција приложене локације
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана са идентификацијом РУГИПП П.Ј. Бања Лука Оригинал; Овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Посједовни лист РУГИПП П.Ј. Бања Лука Оригинал; Овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о власништву (З.К. у.л. или доказ о праву грађења над земљиштем или овјерену писмену сагласност власника земљишта/објекта ако странка није власник са доказом о власништву). РУГИПП П.Ј. Бања Лука или Нотар или Град Бања Лука- Одјељење за општу управу Оригинал; Овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума- уколико тражене документе издаје РУГИПП (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Урбанистичко-технички услови Овлаштено правно лице Оригинал
Идејни пројекат Овлаштено правно лице Оригинал
Сагласност водовода на локацију Водовод а.д. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Електроенергетска сагласност З.П. Електро Крајина а.д. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Сагласност М:тел а.д. Бања Лука М:тел а.д. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност Топлана а.д. Бања Лука Топлана а.д. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Смјернице Ј.П. Путеви РС (ако се објекту остварује приступ са магистралног или региналног пута и ако грађевинска парцела није обухваћена спроведбеним документом просторног уређења ) Ј.П. Путеви РС а.д. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност Републичког Завода за заштиту културно историјског и природног насљеђа РС (само код рекламних медија који се постављају на кров или фасаду објекта-културно историјског споменика или је објекат у зони заштите) Републички Завода за заштиту културно историјског и природног насљеђа РС Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Нацрт/слика рекламног медија или идејни пројекат (за рекламни пано на фасади објекта, у оквиру балконске ограде објекта и у оквиру ограде око објекта који заузимају површину мању од 10 м2). Овлаштено правно лице ии Предузетник Оригинал
Доказ о уплати такси Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ