ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађење
Одсјек за велике инвестиционе објекте и сложене предмете
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење и грађење
КОНТАКТ ПОДАЦИ

Центар за дозволе Одјељења за просторно уређење (Пријемна канцеларија) – канцеларија број 19
Телефон: 051/244-473
E-mail: prostorno@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање локацијских услова, односно урбанистичко-техничких услова.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 59-66 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 3/16); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације („Службени гласник Републике Српске“, број 115/15); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова („Службени гласник Републике Српске“, број 69/13); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, чл. 29-82 („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 15/14 и 8/15 ).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Такса за издавање локацијских услова 20 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив правног лица
Адреса
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Катастарска честица број (страри премјер)
Катастарска општина
Катастарска честица број (нови премјер)
Опис објекта
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Урбанистичко технички услови и стручно мишљење (ако нема спроведбеног документа), ако се ради ван органа надлежног за послове уређења простора (објекти преко 400 м2 БГП, сложени објекти и слично) Овлаштено правно лице Оригинал
Копија катастарског плана са идентификацијом или ажурну геодетску подлогу за предложене трасе за инфраструктурне линијске комуналне објекте РУГИПП П.Ј. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о легалности постојећег објекта (код доградње, надоградње и промјeне намјене објекта) Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Овјерена копија
Доказ о праву својине или праву грађења на земљишту (за објекте за које није потребна грађевинска дозвола) РУГИПП или Нотар Оригинал
Сагласност водовода на локацију Водовод а.д. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Електроенергетска сагласност З.П. Електро Крајина а.д. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Сагласност М:тел а.д. Бања Лука М:тел а.д. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност Топлана а.д. Бања Лука Топлана а.д. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност жељезница (у случају кад се објекат гради на удаљености мањој од 200 м2 од осе колосијека и кад нема спроведбеног документа просторног уређења) Жељезнице а.д. Добој Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Сагласност Републичког Завода за заштиту културно историјског и природног насљеђа РС (када је то прописано посебним прописима) Републички завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа РС Оригинал Прибављање по основу споразума. (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Идејни пројекат (за објекте за које није потребна грађевиснка дозвола) Овлаштено правно лице Оригинал
Водне смјенице (у складу са посебним прописима) Град Бања Лука- Одјељење за простоно уређење или Ј.У. Воде Српске а.д. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума или увидом у службену евиденцију уколико смјернице издаје Град Бања Лука (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Смјернице Ј.П. Путеви РС (ако се објекту остварује приступ са магистралног или региналног пута и ако грађевиснка парцела није обухваћена спроведбеним документом просторног уређења) Ј.П. Путеви РС а.д. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Рјешење о обавези утврђења обавезе процјене утицаја на животну средину и обиму процјене утицаја (ако је њено спровођење обавезно у складу са посебним прописима) Министарство за просторно уређење, грађевинсарство и екологију Оригинал
Доказ о уплати такси Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До измјене важећег или доношења новог регулационог плана. Уколико у року од годину дана од дана издавања странка није поднијела захтјев за грађевинску дозволу, странка је дужна прибавити увјерење да локацијски услови нису промијењени.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ