ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и локални економски развој
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Весна Ханак, Кристина Накић, ССС за правне послове
Телефон: 051/244-588
E-мејл: vesna.hanak@banjaluka.rs.ba; kristina.nakic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Привремени престанак обављања дјелатности.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, члан 30. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника, члан 8. („Службени гласник Републике Српске“, број 53/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење о привременом престанку обављања дјелатности 20 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење којим је одобрена регистрација дјелатности Град Бања Лука- Одјељење за привреду и локални економски развој Копија
Одговарајући докази којим се потврђују разлози привременог престанка обављања дјелатности Странка оригинал или овјерена копија
Увјерење надлежног органа да нема неплаћених новчаних казни, трошкова
принудне наплате и трошкова поступка за учињени прекршај из области економског и финансијског
пословања
Основни суд оригинал или овјерена копија Увјерење не старије од 30 дана од дана подношења захтјева за привремени престанак обављања дјелатности.
Лична карта или пасош МУП РС или надлежни орган матичне државе Копија Овјера не старија од 30 дана од дана подношења захтјева.
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Најдуже 6 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ