ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/244 -535
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права из области грађанских стања.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 52-57 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига, тачке 189-209 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12, 64/13 и 32/17); Правилник о обрасцима матичних књига, регистра матичних књига и извода и увјерења која се издају на основу матичних књига и начину издавања извода и увјерења, чл. 12. и 15. („Службени гласник Републике Српске“, број 54/10); Одлука о градским административним таксама, чл. 12. и 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на извод из матичних књига 5 КМ 555-007-12034888-60; Таксена марка Општина 002
Такса на увјерење о држављанству 5 КМ 555-007-12034888-60; Таксена марка Општина 002
Такса на издавање интернационалних извода 10 КМ 555-007-12034888-60; BA395551101010404537 (девизни жиро рачун) Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто и општина рођења
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП На увид
Доказ о уплати градске административне таксе Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Увјерење се издаје истог дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усменим путем.