ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/244-518
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права бивших држављана СФРЈ за стицање држављанства БиХ, РС
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о држављанству Републике Српске, чл. 38. и 39. („Службени гласник Републике Српске“, број 59/14); Закон о административним таксама, члан 3. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11 и 67/13); Одлука о градским административним таксама, члан 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Административна такса 100 КМ, уз напомену да чланови исте породице( супружник, малољетно дијете, незапослено дијете до навршених 26 година живота) који истовремено подносе захтјев, плаћају једну таксу, те уз захтјев прилажу кућну листу 562-099-0000-0556-87
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име подносиоца захтјева
Презиме подносиоца захтјева
Адреса- мјесто подносиоца захтјева
Улица и број подносиоца захтјева
Контакт телефон подносиоца захтјева
Име лица на које се захтјев односи
Презиме лица на које се захтјев односи
Рођено презиме лица на које се захтјев односи
Дан, мјесец и година рођења лица на које се захтјев односи
Мјесто, општина и држава рођења лица на које се захтјев односи
Садашње држављанство лица на које се захтјев односи
Име и презиме оца лица на које се захтјев односи
Име и презиме (рођено презиме) мајке лица на које се захтјев односи
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР Матичне службе бивших држава СФРЈ Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе Надлежне матичне службе или Министарства унутрашњих послова земаља поријекла Оригинал; Овјерена копија
Извод из МКВ Матичне службе бивших држава СФРЈ Оригинал; Овјерена копија
Доказ о пребивалишту/боравишту у РС Полицијска управа у мјесту пребивалишта, односно боравишта Оригинал; Овјерена копија
Доказ о уплаћеној републичкој такси и такси на захтјев Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и упућивања надлежном министарству 2 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рјешење издаје Министарство управе и локалне самоуправе.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно, односно до промјене статуса грађанина.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац