ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за културу, туризам и социјалну политику
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Далиборка Гаћеша, ССС за културно умјетнички аматeризам
Невена Благојевић-Подрић, самостални стручни сарадник за културу – координатор
Телефон:051/244-444 локал 758
E-мејл: daliborka.gacesa@banjaluka.rs.ba ; nevena.b.podric@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела средстава из буџета ради финансирања културног и умјегтничког стваралаштва.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Правилник о суфинансирању пројеката културног и умјетничког стваралаштва („Службени гласник Града Бања Лука“, број 35/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив удружења грађана
ЈИБ
Контакт адреса
Контакт особа
Контакт телефон
Жиро рачун
Јавни позив број
Расписан дана
Пријављујем пројекат под називом
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о упису у јединствени регистар код суда Основни суд Овјерена копија
Статут удружења Странка Овјерена копија
Потврда о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ) Пореска управа Копија
Потврда о активном рачуну у банци Банка Копија
Биланс стања и успјеха за претходну годину Агенција/лиценцирано лице Копија
Потврда о измиреним пореским обавезама не старија од три мјесеца Пореска управа Копија
Биографије и портфолије учесника, организатора, реализатора и партнера Странка Копија
Пројектни образац (са детаљно разрађеним пројектом) Град Бања Лука Оригинал
Финансијски образац Град Бања Лука Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 5 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате средстава и достваљања извјештаја.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац