ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за евиденцију и управљање непокретном имовином града
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Послови Градоначелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Антонић Милијана, ССС за имовину града
Телефон: 051/ 244-498
E-мејл: milijana.antonic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање откупа станова.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о приватизацији државних станова, члан 39. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 70/06,118/11, 67/13 и 60/15)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Локација стана
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Правни основ за закључење уговора о закупу (одлука, рјешење или пресуда) Странка Оригинал; Овјерена копија
Тлоцрт стана Овлаштено правно лице Оригинал
Кућна листа (изјава о заједничком домаћинству) Град Бања Лука-Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерење Основног суда Бања Лука да се не води спор везано за стан Основни суд Бања Лука Оригинал
Личне карте за чланове домаћинства МУП РС Овјерена копија
Увјерење о пребивалишту за пунољетне чланове домаћинства МУП РС Оригинал
Извод из МКР за носиоце станарског права Град Бања Лука- Одјељење за општу управу Оригинал
Извод из МКВ Град Бања Лука- Одјељење за општу управу Оригинал
Потврда Завода за изградњу о зони и старости зграде Завод за изградњу Града Бања Лука Оригинал
Рјешење о учешћу у рату Град Бања Лука-Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Копија
Рјешење о стаутсу РВИ Град Бања Лука-Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Копија
Увјерење о радној обавези Град Бања Лука-Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Копија
Рјешење о погибији (за породице погинулих) Град Бања Лука-Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Копија
Писмена изјава 2 свједока да подносилац захтјева није склапао нови брак Град Бања Лука- Одјељење за општу управу Копија
Рјешење о поврату стана Министартсва за избјеглице и расељена лица Копија
Записник о увођењу у посјед Министартсва за избјеглице и расељена лица Копија
Извод из МКР за чланове домаћинста Град Бања Лука- Одјељење за општу управу Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац