ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за саобраћај и путеве
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за саобраћај
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Саобраћај
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051 244 425

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Сврха поступка је да се на јавним површинама не врше незаконити радови, којима би дошло до оштећења јавне површине или инфраструктуре.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о безбједности саобраћаја, члан 51. („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 и 08/17); Закон о путевима, члан 38. („Службени гласник Републике Српске“, број 06/13); Правилник о саобраћајним знаковима и сигнализацији на путевима, начину обиљежавања радова и препрека на путу и знаковима које учесницима у саобраћају даје овлаштено лице, члан 95. („Службени гласник Републике Српске“, број 19/07); Одлука о начину и условима за прекопавање јавних површина на подручју Града Бања Лука, чл. 5, 8, и 10. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 31/11 и 40/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ Таксена марка
Накнада за повећане трошкове одржавања јавне површине Износ накнаде обрачунава се по м2 прекопане јавне површине и то: 100 КМ/м2 – за попречне прекопе; 30 КМ/м2 – за подужни прекоп ;15 КМ/м2 – за зелену површину 555-007-120-348-8860 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Назив правног лица
Адреса
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Локација
Временски период
Површина асфалта и зелене површине
Одговорни руководилац грађења
Надзорни орган
Извођач радова монтаже
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
За изградњу подземних инсталација: Рјешење о грађевинској дозволи Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Копија Рјешење о грађевинској дозволи се прибавља по службеној дужности.
Извод из техничке документације-извођачки пројекат Овлаштено правно лице Копија
Уговор закључен са лиценцираним извођачем радова Странка Копија
Рјешење о именовању одговорног руководиоца грађења Извођач радова Копија
Рјешење о именовању надзорног руководиоца грађења Инвеститор Копија
Уговор или други доказ о прикључку Странка Копија
Шему организације градилишта потписана од стране одговорног руководиоца грађења Извођач радова Копија
Извод из катастра комуналних уређаја (код поправке постојећих подземних инсталација) Странка Оригинал
Доказ о уплати таксе и накнаде Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 мјесец.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ