ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за саобраћај и путеве
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за саобраћај
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Саобраћај
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051 244 425

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Вршење ванлинијског превоза – такси превоза.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о превозу у друмском саобраћају, члан 50. („Службени гласник Републике Српске“, број 47/17); Правилник о издавању лиценци превозника и легитимације за возача моторног возила („Службени гласник Републике Српске“, бр. 77/13, 101/13 и 26/14); Правилник о издавању лиценце за возило и испуњавању техничко експлоатационих и еколошких услова за
возило којим се врши превоз („Службени гласник Републике Српске“, бр. 77/13, 103/13 и 26/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за лиценцу превозника и легитимацију такси возача 10 КМ – лиценца превозника, 10 легитимација такси возача 555-007-120-348-8860 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме / назив правног лица
Адреса
ЈМБГ / ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Лиценца превозника „Д“ за такси превоз
Легитимација за возача такси возила
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
За издавање легитимације такси возача- Диплома Образовна установа Овјерена копија
Возачка дозвола МУП РС Овјерена копија
Пријава пореске управе обрaзац ПД 3100 (пријава доприноса) Пореска управа Копија
Фотографија у боји Странка Оригинал
Увјерење о положеном испиту за такси возача Град Бања Лука- Одјељење за саобраћај и путеве- Одсјек за саобраћај Копија
За лиценцу „Д“ за такси превоз: Рјешење о упису у судски регистар или рјешење надлежног органа Града Бања Лука АПИФ или Град Бања Лука- Одјељење за саобраћај и путеве Овјерена копија
Саобраћајна дозвола МУП РС или странка Копија
Доказ о пријави запослених возача који имају диплому за возача моторних возила и возачку дозволу (само за правна лица) Пореска управа Копија
Доказ о уплати таксе/накнаде Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година – лиценца превозника и легитимација такси возача
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ