ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за саобраћај и путеве
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за саобраћај
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Саобраћај
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Којић Александар, ССС за правне послове
Телефон: 051/ 244-481
E-мејл:

aleksandar.kojic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регистрација статусних промјена.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о занатско предузетничкој дјелатности, чл. 30. и 31. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Такса на рјешење 30 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
ЈМБГ
Контакт особа
Контакт телефон
Трајни или привремени престанак
Возило марке
Регистарски број
Са даном
Због
Превозом у друмском саобраћају ћу се наставити бавити од (само код привремене обуставе превоза)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Докази за привремени престанак у случају привременог престанка дужег од законом прописаног рока (болест, школовање, породиљско одсуство) Странка Оригинал
Лична карта МУП РС Копија
Доказ о уплати такси Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 2 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно, односно до рока на који је издата привремена одјава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац