:
ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за обрачун накнада
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Љиљана Ракић, Невена Шљивић Бабић, Весна Мандић, Татјана Зорић и Јасминка Триван
Телефон:051/244-543, 051/244-444 локал 638
E-мејл: ljiljana.rakic@banjaluka.rs.ba ; nevena.sljivic@banjaluka.rs.ba ; vesna.mandic@banjaluka.rs.ba ; tatjana.zoric@banjaluka.rs.ba ; jasminka.trivan@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Прибављање грађевинске дозволе јер странка не може добити дозволу без плаћених накнаде и ренте.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 74. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13,106/15 и 03/16); Закон о легализацији бесправно изграђених објеката („Службени гласник Републике Српске“, број 62/18); Одлука Уставног суда Републике Српске, број: У-3/16 од 31.10.2019. године („Службени гласник Републике Српске“, број 104/18); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник за израчунавање површина и запремина објеката („Службени гласник Републике Српске“, број 95/13); Правилник о обрачуну накнада трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 34/14); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 15/14, 8/15, 10/16, 04/17, 08/17, 2/18 и 9/19); Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 11/18, 13/18 и 9/19); Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте („Службени гласник Града Бања Лука“, број 9/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ 555-007-1203-4888-60, врста прихода 722131; Таксена марка Општина 002
Такса на рјешење о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте 50 КМ 555-007-1203-4888-60, врста прихода 722131 Општина 002
Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта Виснина накнаде зависи од зоне у којој се налази грађевинска парцела на којој се гради објекат и од опремљености парцеле комуналном инфраструктуром. I група – 144,45 КМ/m2 КП, II група 113,56 КМ/м2 КП, III група 84,16 КМ/м2 КП, IV група 66,83 КМ/м2 КП, V група 31,71 КМ/м2 КП. Висина накнаде се умањује процентуално за недостајућу инфрастуктуру којом парцела није опремљена (саобраћајница, тротоар, паркинг, водовод и сл). За велике инвестиције висинса накнаде се умањује за опремање грађевинске парцеле у складу са Уговором о финансирању уређења градског грађевинског земљишта. За готовинско плаћање прописан је попуст у зависности од намјене објекта (индивидуални стамбени и стамбено пословни објекти, колективни стамбени и стамбено пословни објекат, помоћни објекат и јавне гараже 25 %, пословни објекти 30 %, производни 30%+20%) 555-007-1203-4888-60, врста прихода 722411 Општина 002
Рента Рента зависи од зоне у којој се грађевинска парцела налази и износи: Посебна зона-62,07 КМ/м2 КП, I зона 51,73 КМ/м2 КП, II зона 43,11 КМ/м2 КП, III зона 34,49 КМ/м2 КП, IV зона 25,86 КМ/м2 КП, V зона 17,24 КМ/м2 КП и Шеста зона 8,62 КМ/м2 КП. Износ ренте се умањује за износ плаћене накнаде за промјену пољопривредног земљишта у грађевинско 555-007-1203-4888-60, врста прихода 721223 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив правног лица
Адреса
ЈМБ
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Локација
Улица
Катастарска честица број (стари премјер)
Катастарска општина
Катастарска честица број (нови премјер)
Катастарска општина
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Град Бања Лука или Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Оригинал; Овјерена копија Доставља странка или ако има поднешен захтјев за грађевинску дозволу у Одјељењу за просторно уређење комплетира референт који води предмет.
УТ услови (за помоћне, индивудуално стамбене и стамбено пословне објекте до 400 м2 УТ услове издаје Град Бања Лука. Град Бања Лука или овлаштено правно лице На увид Доставља странка или ако има поднешен захтјев за грађевинску дозволу у Одјељењу за просторно уређење комплетира референт који води предмет.
Главни пројекат (архитектонска фаза). Није потребно прилагати уколико је странка Одјељењу за просторно уређење већ поднијела захтјев за издавање грађевинске дозволе и наведени документ приложила уз захтјев. Овлаштено правно лице На увид Доставља странка или ако има поднешен захтјев за грађевинску дозволу у Одјељењу за просторно уређење комплетира референт који води предмет.
Извјештај о обављеној ревизији техничке документације. (Није потребно прилагати уколико је странка Одјељењу за просторно уређење већ поднијела захтјев за издавање грађевинске дозволе и наведени документ приложио уз захтјев. Овлаштено правно лице На увид
Доказ о легалности објекта који се руши (ако је то предвиђено локацијским условима) Странка На увид Доставља странка или ако има поднешен захтјев за грађевинску дозволу у Одјељењу за просторно уређење комплетира референт који води предмет.
Пољопривредна сагласност. (није потребно прилагати уколико је странка Одјељењу за просторно уређење већ поднијела захтјев за издавање грађевинске дозволе и наведени документ приложила уз захтјев). Град Бања Лука На увид Доставља странка или ако има поднешен захтјев за грађевинску дозволу у Одјељењу за просторно уређење комплетира референт који води предмет.
Доказ о уплати такси и накнада Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Годину дана од дана коначности рјешења.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац