ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађење
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење и грађење
КОНТАКТ ПОДАЦИ

Центар за дозволе Одјељења за просторно уређење (Пријемна канцеларија) – канцеларија број 19
Телефон: 051/244-473
E-mail: prostorno@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Водна дозвола је потребна за кориштење воде, прављење акумулација, за испуштање отпадних вода у воде и за одлагање, односно испуштање опасних материја на јавно добро, пољопривредно, грађевинско и шумско земљиште и промет производа од опасних материја који послије употребе доспијевају у воде.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о водама, члан 120. (,,Службени гласник Републике Српске’’, бр. 50/06, 92/09 и 121/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање водне дозволе 50 КМ 555-007-1203-4888-60 Таксена марка Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив правног лица
Адреса
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Kатастарска честица број (стари премјер)
Kатастарска општина
Kатастарска честица број (нови премјер)
Намјена објекта
Улица и број
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Копија Прибавља се по службеној дужности.
Употребна дозвола Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Копија Прибавља се по службеној дужности.
Водна сагласност (за будуће објекте) Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење На увид Прибавља се по службеној дужности.
Доказ о уплати таксе Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ