ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађење
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење и грађење
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Центар за дозволе Одјељења за просторно уређење (Пријемна канцеларија) – канцеларија број 19
Телефон: 051/244-473
E-mail: prostorno@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Заштита животне средине и успостава мониторинга приликом изградње и касније експлоатације објекта.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити животне средине, чл. 81. и 94. („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07и 50/10); Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу, члан 3. („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12); Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде, члан 5. („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13); Правилник о дозвољеним границама интезитета звука и шума, члан 1. („Службени гласник СР БиХ“ ,број 46/89); Уредба о вриједности квалитета ваздуха, члан 5. („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/12); Правилник о мјерама („Службени гласник Републике Српске“, број 3/15).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Такса на издавање, обнову или измјену еколошке дозволе 50 КМ 555-007-1203-4888-60 Таксена марка Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив правног лица
Адреса
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Катастарска честица број (стари премјер)
Катастарска општина
Катастарска честица број (нови премјер)
Локација постројења
Улица и број
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови ( само код издавање еколошке дозволе) Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Копија Прибавља се по службеној дужности уколико локацијске услове издаје Град.
Грађевинска дозвола ( само код измјене еколошке дозволе) Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Копија Прибавља се по службеној дужности.
Употребна дозвола (само код измјене еколошке дозволе) Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Копија Прибавља се по службеној дужности.
Доказе за издавање еколошке дозволе Овлаштено правно лице Оригинал
Еколошка дозвола (која је предмет обнове) Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Копија Прибавља се по службеној дужности.
Извјештај о извршеним мјерењима емисије наложеним у дозволи која се обнавља (само код обнављања еколошке дозволе) Овлаштено правно лице Копија
Записник инспектора за заштиту животне средине- доказ о извршеним мјерама и обавезама из рјешења о дозволи или да није дошло до значајних промјена на постојењу (само код обнављања еколошке дозволе) Град Бања Лука- Одјељење за инспекцијске послове Оригинал Прибавља се по службеној дужности.
Изјава одговорног лица да су извршене мјере и обавезе наложене рјешењем о еколошкој дозволи или да није дошло до промјена на постројењу (само код обнављања еколошке дозволе) Странка Овјерена копија
Еколошка дозвола (која је предмет измјене) Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Копија
Грађевинска или употребна дозвола (код измјене еколошке дозволе) Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Копија
Извјештај о извршеним мјерењима емисије наложеним рјешењем о еколошкој дозволи (код измјене еколошке дозволе) Овлаштено правно лице Оригинал
Докази о уплати такси Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 5 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева за издавае еколошке дозволе 45 дана. За обнављање или измјену еколошке дозволе рок за рјешавање 15 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ