ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за легализацију
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење и грађење
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Вили Куљанац,
самостални стручни сарадник за правне послове у Пријемној канцеларији
Телефон: 051/244-473
E-мејл: vili.kuljanac@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање легалности објекта.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 151. став 4. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 3/16); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Такса на рјешење о легалности објекта 10 КМ 555-007-1203-4888-60 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив правног лица
Адреса
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Улица и број
Назив катастарске општине
Стари премјер
Назив катастарске општине (нови прeмјер)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана са идентификацијом (не старија од шест мјесеци) РУГИПП Оригинал; Овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о власништву и посједовни лист (не старији од шест мјесеци) РУГИПП Оригинал; Овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Геодетски снимак ситуације стварно изведеног стања изграђеног објекта, изграђеног од овлаштеног правног лица за послове премјера и катастра непокретности који садрже нарочито: уцртан објекат са димензијама и координираним тачкама Овлаштена правна лица- геодетске организације Оригинал; Овјерена копија
Аерофотограметријски снимак, ако је извршено снимање за подручје ЈЛС до краја 1980. године када је предвиђено законом РУГИПП Оригинал; Овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума. (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Евиденција надлежних органа, уколико је објекат евидентиран- када је предвиђено законом ЈЛС или други надлежни орган за ту врсту евиденције Оригинал; Овјерена копија
Купопродајни уговор или уговор о грађењу закључен до тог периода-када је предвиђено законом Странка Оригинал; Овјерена копија
Други докази на основу којих се може утврдити да је објекат изграђен до краја 1980. године Надлежне институције Оригинал; Овјерена копија
Доказ о уплати такси Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац