ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Весна Ханак, Кристина Накић, ССС за правне послове
Телефон: 051/244-588
E-мејл: vesna.hanak@banjaluka.rs.ba; kristina.nakic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање статуса старог и умјетничког заната и послова домаће радиности.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, чл. 5. и 21. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16); Правилник о дјелатностима које се сматрају старим и умјетничким занатима и домаћом радиности, чл. 2, 3, 4. и 11. („Службени гласник Републике Српске“, број 8/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Такса на рјешење 10 КМ Таксена марка
Накнада комисији за провјеру испуњености услова за стицање статуса старог заната, умјетничког заната и домаће радиности 90 КМ 555-007-1203-4888-60 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о одобрењу обављања предузетничке дјелатности Град Бања Лука -Одјељење за привреду Оригинал; Овјерена копија
Фотографије производа Странка Оригинал; Копија
Доказ o уплати такси и накнаде Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 60 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До губитка статуса.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац