ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и локални економски развој
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за привреду и предузетништво
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Владимир Којић, ССС- угоститељство и трговина
Телефон: 051/244-444 локал 853
E-mail: vladimir.kojic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Разврставање угоститељских објеката у поједине категорије.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о угоститељству, чланови 13.,17.,23. – став 2. и 26. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 45/17); Правилник о условима за пружање услуга у апартманима, собама за изнајмљивање и кућама за одмор, члан 33.(„Службени гласник Републике Српске,“ број 85/10, Правилник о условима за пружање услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање, члан 21. („Службени гласник Републике Српске,“ број 62/18), Одлука о градским административним таксама – тарифни број 7 („Службени гласник Града Бања Лука-26/13, 11/14, 3/15, 39/16, 26/17 и 30/23).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење о категоризацији угоститељских објеката 50 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив правног лица
ЈМБГ
ЈИБ
Контакт адреса
Контакт телефон
Категорија објекта за који се тражи рјешење
Постојећа категорија
Приједлог категорије
Пословно сједиште
Пословно име
Врста објекта приватног смејштаја са подацима о години изградње, односно посљедње реконструкције објекта
Смјештајни капацитет
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
1. Рјешење којим је одобрено обављање дјелатности Одјељење за привреду и локални економски развој Градске управе Града Бањалука Копија Доставити ради утврђивања могућих статусних промјена у оквиру прописаног Регистра предузетника
2. Рјешење о регистрацији правног лица Окружни привредни суд Овјерена фотокопија
3. Потврда Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Оригинал или овјерена фотокопија Пружалац услуга: физичко лице
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 60 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 4 године.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ