ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за привреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Тања Марјановић,ССС за нормативно-правне послове; Неђељко Радуловић, ССС за праћење стања у предузетништву
Телефон: 051/244-444 локал 839
E-мејл: tanja.marjanovic@banjaluka.rs.ba; nedjeljko.radulovic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Добијање усмене информације о висини накнаде за истицање пословног имена на пословнинм просторијама.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналним таксама, члан 4. („Службени гласник Републике Српске“, број 4/12); Одлука о комуналним таксама-пречишћени текст, члан 2. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр 14/12, 26/13 и 16/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за истицање пословног имена на пословну просторију I. За привредна друштва која су регистрована и обављају дјелатност на основу Закона о привредним друштвима и другим законима:
1. Привредна друштва из области индустрије 360 KM,
2. Привредна друштва из области грађевинарства 360 KM,
3. Привредна друптва из области електроиндустрије
и електродистрибуције 3.000 KM,
4. Привредна друштва из области пољопривреде, шумарства и водопривреде 360 KM,
5. Привредна друштва из области лова и рибарства 360 KM,
6. Привредна друштва из области занатства и задруге 360 KM,
7. Привредна друштва из области саобраћаја (превоз путника и робе) 360 KM,
8. Привредна друштва из области телекомуникација и ПТТ –а 3.000 KM,
9. Привредна друштва из области трговине, маркетинга и посредовања 900 КМ,
10. Привредна друштва из области промета нафте и нафтиних деривата 3.000 КМ,
11. Привредна друштва из области угоститељства:
(хотели 1.800 КМ, мотели 900 КМ,
– ресторани 900 КМ,
– бифеи, гостионице, крчме, пивнице, конобе и винарије 900 КМ,
– ноћни клуб, ноћни бар, диско бар, диско клуб и дискотеке 2.700 КМ,
– кафе-бар, снек-бар, пицерија, домаћа кухиња,салон за посебне прилике 900 КМ,
– апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта, хостел и сл. 900 КМ,
– посластичарница и сл. 900 КМ,
12. Банке и осигуравајуће организације, и то:
а) основне банке, главне филијале и осигуравајуће организације 3.000 КМ,
б) пословне јединице банака и осигур. организације
(експозитуре, филијале) 2.000 КМ,
в) Остале јединице банака и осигуравајућих организација
(истурени шалтери, и сл.) 1.000 KM,
13. Микрокредитне организације 3.000 КМ,
– пословне јединице микрокредитних организација 2.000 КМ,
14. Установе из области здравства 900 КМ,
15. Привредна друштва из области пројектовања 360 КМ,
16. Привредна друштва из области информисања
(новинско –издавачке, РТВ сл.) 360 KM,
17. Привредна друштва за приказивање филмова 360 KM,
18. Привредна друштва из области резане грађе – пилане 900 КМ,
19. Привредна друштва из области информатике 360 КМ,
20. Привредна друштва из области игара на срећу
(лутрија, покер апарати и сл.) 3.000 КМ,
21. Пословне јединице за привредна друштва из области игара на срећу (лутрија, покер апарати и сл.) 400 КМ,
22. Киосци у оквиру привредног друштва 90 КМ,
23. Остала привредна друштва 360 КМ.
II – За самосталне радње- дјелатности које предузетници обављају у својству самосталног занимања
а) Трговинске радње:
– драгстори 900 КМ,
– самопослуге, продавнице и бутици 360 КМ,
– киосци 90 КМ,
– продаја на покретном столу 90 КМ,
б) Угоститељски објекти:
– ноћни клуб, ноћни бар, диско бар, диско клуб и дискотеке 2.700 КМ,
– мотели 900 КМ,
– ресторани 360 КМ
– апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта, хостел и сл. 360 КМ,
– кафе- бар, снек- бар, пицерија, домаћа кухиња,
салон за посебне прилике, 360 КМ,
– бифеи, гостионице, крчме, пивнице, конобе и винарије 360 КМ,
– посластичарнице и сл. 360 КМ,
в) Остале дјелатности:
– златарска дјелатност 900 КМ,
– каменорезци 900 КМ,
– израда крзнених одјевних предмета 900 КМ,
– производња безалкохолних пића 900 КМ,
– апотеке (здравствене, ветеринарске, пољопривредне, биљне) 900 КМ,
– агенција за промет некретнина 360 КМ,
– адвокатске канцеларије 400 КМ,
– нотари 1.000 КМ,
– ауто-школе 360 КМ,
– фризерски и други третмани за уљепшавање 360 КМ,
– аутомеханичари, аутолимари, електромеханичари и столари 360 КМ,
– пржионице кафе 360 КМ,
– занатске дјелатности у области грађевинарства 360 КМ,
( зидари, тесари, лимари, бравари, паркетари,
молери, водоинсталатери и електроинсталатери
керамичари и сл.) 360 КМ,
– израда бетонске галантерије, предмета од гуме и пластике 360 КМ,
– израда текстилних предмета, производња трикотаже и дјечијих играчака 360 КМ,- посредничке, правне и књиговодствене услуге 360 КМ,
– самостални аутопревозници 360 КМ,
– самостални такси превозници 180 КМ,
– аутопраоне 360 КМ,
– производња тјестенина и рибарнице 360 КМ,
– пекарске радње и меснице 360 КМ,
– остале непоменуте дјелатности 360 КМIII – За сваку пословну јединицу или издвојену пословну просторију предузетника или
неки други издвојени организациони дио привредног друштва, или других правних лица, с подручја Града Бање Луке, Републике Српске и БиХ, плаћа се такса у висини 50% од утврђеног износа за одређену дјелатност.
Напомена: Правно лице или предузетник који обавља дјелатност на основу одобрења надлежног органа дужан је на улазу у сваки пословни простор гдје обавља дјелатност да истакне пословно име. Пословним именом, у смислу овог закона, сматра се сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно лице или предузетник обавља дјелатност. Пословно име идентично је називу или имену садржаном у одобрењу надлежног органа и истиче се на одговарајућој табли, димензија не већих од 80 х 40 цм.
Ако се у једном пословном објекту налази више истакнутих пословних имена истог обвезника, такса се плаћа само за једно пословно име. Пословно име истиче се најкасније даном почетка обављања дјелатности. Обвезник комуналне таксе дужан је пријавити таксену обавезу Пореској управи Републике Српске- Подручна јединица Бања Лука, најкасније до 31. марта текуће године, а уплату извршити најкасније до 30. јуна текуће године. Обавеза плаћања комуналне таксе почиње тећи од дана додјељивања једниственог идентификационог броја (ЈИБ) од надлежне јединице Пореске управе.Обвезник који у току године региструје дјелатност за коју се плаћа комунална такса, дужан је у року од 15 дана од дана почетка обављања дјелатности пријавити таксену обавезу срезмјерно броју мјесеци до краја календарске године и уплатити утврђени износ таксе најкасније до краја године. Порески обвезник који трајно или привремено одјави дјелатност у току године, а платио је комуналну таксу, има право на поврат више уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године, у складу са прописима којима се уређује порески поступак. У складу са чланом 4. став 2. ове одлуке од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена ослобођен је и обвезник који обавља нискоакумулативне и дефицитарне производно-занатске и услужне дјелатности, у складу са Одлуком о утврђивању нискоакумулативних и дефицитарних производно-занатских и услужних дјелатности на подручју града Бање Луке.
555-007-1203-4888-60 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 1 дан.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац