ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за привреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Наташа Партало, Дијана Митровић, ССС за пољопривреду, водопривреду, шумарство и ловство
Телефон: 051/244-444 локал 851
E-мејл:natasa.partalo@banjaluka.rs.badijana.mitrovic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Ради изградње или легализације стамбених или пословних објеката као предуслова за добијање грађевинске дозволе или легализације објеката.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о пољопривредном земљишту, чл. 34. и 36. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Служебни гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10); Одлука о утврђивању катастарског прихода од земљишта на територији Републике Српске, члан 1. („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Такса на рјешење 10 КМ Таксена марка
Накнада за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште Култура земљишта:1.Њива (1. кл.5.71), (2.кл.3.82), (3.кл.2.31) (4.кл.1.29), (5.кл.0.51), (6.кл.0.38), (7.кл.0.18) и (8.кл.0.12)/метар квадратни; 2.Воћњаци (1.кл.6.25), (2.кл.4.02) (3.кл.2.25), (4.кл.1.02) и (5.кл.0.39)/метар квадратни ; 3. Виногради (1.кл.9.95), (2.кл.6.49) и (3кл.3.49/метар квадратни ; 4.Ливаде (1.кл.3.92), (2.кл.2.42), (3.кл.1.29) (4.кл.0.66),(5.кл.0.27) и (6кл.0.19)/метар квадратни; 5. Пашњаци (1.кл.0.57), (2.кл.0.32), (3.кл.0.21), (4.кл.0.11),(5.кл.0.046) и (6.кл.0.035)/метар квадратни. 562-099-0000-0556-87 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив правног лица
ЈМБГ
ЈИБ
Контакт адреса
Контакт телефон
Намјена објекта
Катастарска честица
Посједовни лист
Катастарска општина
Површина
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови са урбанистичко-техничким условима Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Копија
Земљишно-књижни извадак РУГИПП П.Ј. Бања Лука Копија уз прилагање оригинала на увид
Посједовни лист РУГИПП П.Ј. Бања Лука Копија уз прилагање оригинала на увид
Копија катастарског плана РУГИПП П.Ј. Бања Лука Копија уз прилагање оригинала на увид
Увјерење надлежног министарства не старије од 6 мјесеци којим се доказује статус (избјегла и расељена лица) Министарство за избјегла и расељена лица ОриКопија уз прилагање оригинала на увидгинал
Рјешење Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Градске управе Града Б. Лука (Породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида) Град Бања Лука- Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Копија уз прилагање оригинала на увид
Увјерење о непосједовању стана или куће (породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида) РУГИПП П.Ј. Бања Лука Копија уз прилагање оригинала на увид
Доказ o уплати такси и накнада Пошта, банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац