ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Весна Ханак, Кристина Накић, ССС за правне послове
Телефон: 051/244-588
E-мејл: vesna.hanak@banjaluka.rs.ba; kristina.nakic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Привремени престанак обављања дјелатности.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, члан 30. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника, члан 8. („Службени гласник Републике Српске“, број 53/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Такса на рјешење о привременом престанку обављања дјелатности 30 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење којим је одобрена регистрација дјелатности Град Бања Лука- Одјељење за привреду Копија Рјешење о регистрацији предузетника прибавља се по службеној дужности, уколико рјешење издаје Град Бања Лука.
Одговарајући докази којим се потврђују разлози привременог престанка обављања дјелатности Странка оригинал или овјерена копија
Увјерење надлежног органа да нема неплаћених новчаних казни, трошкова
принудне наплате и трошкова поступка за учињени прекршај из области економског и финансијског
пословања
Основни суд оригинал или овјерена копија не старије од 30 дана од дана подношења захтјева за привремени престанак обављања
дјелатности
Лична карта или пасош МУП РС или надлежни орган матичне државе Копија
Доказ o уплати такси Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 2 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац