ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Весна Ханак, Кристина Накић, ССС за правне послове
Телефон: 051/244-588
E-мејл: vesna.hanak@banjaluka.rs.ba; kristina.nakic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регистрација самосталног предузетника и почетак обављања дјелатности, као и регистрација превоза лица/ствари за властите потребе предузетника.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, члан 17. , члан 19., члан 21. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника, члан 4. („Службени гласник Републике Српске“, број 53/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење о регистрацији предузетника 30 КМ за регистрацију предузетника;
15 КМ за резервацију пословног имена;
*Ако се захтјев подноси електронским путем износ таксе се умањује за 50%.
Физичка лица која први пут подносе захтјев за регистрацију самосталног предузетника, ослобођена су од плаћања таксе.
Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Личнa картa МУП РС Овјерена копија Не старија од 30 дана од дана подношења захтјева
Пасош (за стране држављане) Надлежни орган матичне државе Овјерена копија Не старија од 30 дана од дана подношења захтјева
Увјерење да није изречена правоснажна мјера забране обављања тражене дјелатности Основни суд или МУП РС Оригинал или овјерена копија Увјерење не може бити не старије од 30 дана од дана подношења захтјева
Уговор о заједничком обављању дјелатности (ако су оснивачи два или више лица) Град Бања Лука Овјерена копија
Увјерење да лице нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза Надлежна јединица Пореске управе РС Оригинал; Овјерена копија не старије од 8 дана од дана подношења захтјева
Увјерење надлежног органа да нема неплаћених новчаних казни, трошкова принудне наплате и трошкова поступка за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања Основни суд Оригинал; Овјерена копија не старије од 30 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника
Рјешење о регистрацији предузетника Град Бања Лука, Одјељење за привреду Копија Прибавља се по службеној дужности код регистрације превоза лица/ствари за властите потребе.
Доказ о власништву возила (купопродјани уговор, рачун или потврда о власништву возила) Странка Копија Код регистрације превоза лица/ствари за властите потребе.
Потврда о исправности и опремљености возила за властите потребе и протокол о испитивању возила Станица техничких прегледа возила Оригинал Код регистрације превоза лица/ствари за властите потребе.
Доказ о уплати таксе Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 2 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До подношења захтјева за трајни или привремени престанак обављања дјелатности.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац