ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за послове писарнице Градске управе, пријемне канцеларије и услужних центара
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/244-548; 244-639
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Потврђивање аутентичности, тј. истинитости потписа на одређеној исправи, док код преписа потврђује се истовјетност преписа са оригиналном исправом која је неопходна за остваривање одређених права грађана.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о овјеравању потписа, рукописа и преписа, сви чланови („Службени гласник Републике Српске“, број 106/09); Упутство за извршавање закона о овјеравању потписа, рукописа и преписа, сви чланови („Службени гласник Републике Српске“, бр. 76/10 и 87/10), Одлука о градским административним таксама, члан 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за овјеру потписа, рукописа и преписа (копије) 2 КМ за овјеру сваког потписа; 2 КМ за овјеру рукописа или за овјеру преписа од сваког полутабака оригинала 2 КМ. Ако је рукопис или препис писан на страном језику за овјеру аутентичности рукописа или преписа плаћа се двострука такса која је означена овим тарифним бројем Таксена марка
Такса за овјеру потписа на уговорима према уговореној вриједности вриједност уговора до 500 КМ такса 20 КМ; од 500 КМ до 1 000 КМ такса 30 КМ, од 1000 до 5000 такса 50 КМ, преко 5000 КМ такса 80 КМ, ако вриједност у уговору није назначена плаћа се 60 КМ Таксена марка
Такса за овјеру плана, пројекта и слично 5 КМ Таксена марка
Овјера потписа на пуномоћ 5 КМ Таксена марка
Такса за овјеру потписа за регистрацију предузећа 10 КМ Таксена марка
Такса за овјеру превода 2 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта, пасош или други идентификациони документ МУП На увид
Доказ о уплати таксе Шалтер поште или банка Оригинал
Документ који се овјерава Странка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 1 дан.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 6 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усменим путем.