ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/ 244-535
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права грађана из области грађанских стања, тј. издавање увјерења о слободном брачном стању.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 52. и 53. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Закон о општем управном поступку, члан 159. („Службени гласник Републике Српске“, 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига, тачке 209, 209.1 и 210. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12, 64/13 и 32/17); Правилник о обрасцима матичних књига, регистра матичних књига и извода и увјерења која се издају на основу матичних књига и начину издавања извода и увјерења, чл.12. и 15. („Службени гласник Републике Српске“, број 54/10); Одлука о градским административним таксама, чл. 12. и 16. (Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на увјерење 10 КМ 555-007-12034888-60 ; (Девизни жиро рачун BA395551101010404537) Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто и општина рођења
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП На увид
Доказ о уплати градске административне таксе Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 1 дан.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 6 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усменим путем.