ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/ 244-516
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис чињенице смрти као држављанина БиХ и РС у матичне књиге у земљи, а ради остваривања права насљедника.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 48. и 49. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига, тачке 163,163.1 и 163.2 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12, 64/13 и 32/17); Уредба о начину кориштења података из централне базе другог примјерка матичних књига, члан 7. („Службени гласник Републике Српске“, број 41/11); Закон о важности јавних исправа („Службени гласник БиХ, број 23/2004), Хашка конвенција из 1961. године, Бечка конвенција из 1976. године, Билатерални уговори о правној помоћи у грађанским стањима које су закључили СФРЈ, односно БиХ, Интерна процедура Одјељења за општу управу, за поступање и провођење страних јавних исправа број:01-052-735/18. од 15.08.2018.године, Одлука о градским административним таксама, члан 12. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Адреса становања подносиоца захтјева и контакт телефон
Презиме и име умрлог лица
Дјевојачко презиме умрлог лица
Мјесто и датум рођења умрлог лица
Презиме и име оца и мајке умрлог лица
Држављанство и мјестo уписа у евиденције држављана БиХ РС за умрло лице
Националност умрлог лица
Вјероисповијест умрлог лица
Пребивалиште умрлог лица
Мјесто смрти умрлог лица
Мјесто сахране умрлог лица
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
ЗА УПИС ЈЕ НЕОПХОДНО ПРИЛОЖИТИ ОДГОВАРАЈУЋИ ДОКУМЕНТ (један од доле наведених):
1. Извод из матичне књиге иностраног органа на интернационалном обрасцу кад је лице умрло у европским земљама потписницама Бечке конвенције,
2. Извод из матичне књиге умрлих иностраног органа са Apostille надовјером и преводом од стране овлаштеног преводиоца за лица која су умрла у Скандинавским земљама или другим земљама свијета потписницама Хашке конвенције,
3. Извод из матичне књиге умрлих иностраног органа са потписом и печатом из земаља које су са БиХ закључиле споразум о ослобађању од легализације (Хрватска, Србија, Црна Гора, Словенија, Турска, Аустрија, Белгија, Бугарска, Чешка, Словачка, Француска, Грчка, Италија, Кипар, Мађарска, Пољска, Румунија, Руска федерација, Украјина, Бјелорусија, Монголија, Алжир и Либија) са преводом истог од стране овлаштеног преводиоца, осим ако су сачињени на језицима који су у употреби у БиХ,,
4. Извод из матичне књиге умрлих иностраног органа који је прошао поступак пуне легализације (извод из земаља које нису потписнице Хашке конвенције и које немају закључен билатерални споразум са БиХ) са преводом истог од стране овлаштеног преводиоца
Матичне службе Оригинал
Увјерење о држављанству БиХ – РС за умрлог Матична служба Оригинал; Овјерена копија
Лична карта умлог лица МУП Копија
Увјерење о посљедњем пребивалишту за умрлог на територији Бања Луке МУП РС Оригинал; Овјерена копија
Лична карта поносиоца захтјева МУП Копија
НАПОМЕНE:
1. Ако се посљедње пребивалиште умрлог држављанина Републике Српске не може утврдити или ако је било у Федерацији, упис у матичну књигу умрлих ће бити извршен у мјесту рођења умрлог лица на територији Републике Српске,
2. Ако мјесто рођења умрлог држављанина Републике Српске није на територији Републике Српске, упис ће бити извршен у матичну књигу умрлих у Граду Бања Луци.
3. Ако се упис не може извршити по напријед наведеним правним основима, чињеница смрти умрлог лица биће уписана у мјесту посљедњег пребивалишта у Републици Српској, уз доказ – увјерење да није извршен упис у одговарајућу књигу у Федерацији Бих.
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Упис се врши без одлагања.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ За лица чији родитељи, држављани БиХ, нису имали пребивалиштe у БиХ, а ни рођени на територији БиХ упис се врши
у Граду Бања Лука
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац