ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/ 244-513
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права подносиоца захтјева као држављана РС и БиХ, а која су везана за брачни статус.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 48. и 49. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига, тачке 163,163.1 и 163.2 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12, 64/13 и 32/17); Уредба о начину кориштења података из централне базе другог примјерка матичних књига, члан 7. („Службени гласник Републике Српске“, број 41/11); Закон о важности јавних исправа („Службени гласник БиХ, број 23/2004), Хашка конвенција из 1961. године, Бечка конвенција из 1976. године, Билатерални уговори о правној помоћи у грађанским стањима које су закључили СФРЈ, односно БиХ, Интерна процедура Одјељења за општу управу, за поступање и провођење страних јавних исправа број:01-052-735/18. од 15.08.2018.године Одлука о градским административним таксама, члан 12. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Адреса становања и контакт телефон подносиоца захтјева
Презиме супружника
Датум, мјесто и држава вјенчања
Име и презиме супруга
Датум, мјесто, држава рођења супруга и ЈМБ
Држављанство супруга- за држављане РС навести мјесто уписа у евиденције држављана
Име, презиме и дјевојачко презиме супруге
Датум, мјесто, држава рођења супруге и ЈМБ
Држављанство супруге – за држављане РС навести мјесто уписа у евиденције држављана
Пребивалиште
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
ЗА УПИС ЈЕ НЕОПХОДНО ПРИЛОЖИТИ ОДГОВАРАЈУЋИ ДОКУМЕНТ (један од доле наведених)
1. Извод из матичне књиге вјенчаних иностраног органа на интернационалном обрасцу кад је брак закључен у европским земљама потписницама Бечке конвенције,
2. Извод из матичне књиге вјенчаних иностраног органа са Apostille надовјером и преводом од стране овлаштеног преводиоца када је брак закључен у Скандинавским земљама или другим земљама свијета потписницама Хашке конвенције,
3. Извод из матичне књиге вјенчаних иностраног органа са потписом и печатом из земаља које су са БиХ закључиле споразум о ослобађању од легализације (Хрватска, Србија, Црна Гора, Словенија, Турска, Аустрија, Белгија, Бугарска, Чешка, Словачка, Француска, Грчка, Италија, Кипар, Мађарска, Пољска, Румунија, Руска федерација, Украјина, Бјелорусија, Монголија, Алжир и Либија) са преводом истог од стране овлаштеног преводиоца, осим ако су сачињени на језицима који су у употреби у БиХ,,
4. Извод из матичне књиге вјенчаних иностраног органа који је прошао поступак пуне легализације (извод из земаља које нису потписнице Хашке конвенције и које немају закључен билатерални споразум са БиХ) са преводом истог од стране овлаштеног преводиоца,
Матичне службе Оригинал
Увјерење о пребивалишту за једног од супружника који је држављанин РС МУП РС, ПУ Бања Лука Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о пребивалишту за једног од супружника МУП РС, ЦЈБ Оригинал; Овјерена копија
Увјерење надлежних матичних служби из Федерације БиХ да упис није извршен по мјесту пребивалашта или рођења другог супружника који је имао пребивалиште или је рођен у другом ентитету (ако је пребивалиште супружника различито) Матичне службе Оригинал; Овјерена копија
Личне карте МУП Копија
НАПОМЕНE:
1. Ако се посљедње пребивалиште супружника држављанина Републике Српске не може утврдити или ако је било у Федерацији, упис у матичну књигу вјенчаних ће бити извршен у мјесту рођења односног лица на територији Републике Српске.
2. Ако мјесто рођења супружника, држављанина Републике Српске није на територији Републике Српске, упис ће бити извршен у матичну књигу вјенчаних у Граду Бања Луци.
3. Ако се упис не може извршити по напријед наведеним правним основима, чињеница закључења брака биће уписана у мјесту посљедњег пребивалишта у Републици Српској, уз доказ – увјерење да није извршен упис у одговарајућу књигу у Федерацији Бих.
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Упис се врши без одлагања.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Ако супружници држављани БиХ и РС нису имали пребивалишта и нису ни рођени на територији РС, упис се врши у матичној књизи вјенчаних у Граду Бања Лука ако иста лица нису уписана у Федерацији Босне и Херцеговине.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац