ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/244-513
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права подносиоца захтјева као држављана РС и БиХ.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 48. и 49. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Закон о држављанству Републике Српске, сви чланови („Службени гласник Републике Српске“, број 59/14); Закон о заштити личних података („Службени гласник БиХ“, број 49/06 и 76/11), Упутство о вођењу матичних књига, тачке 110-112 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12, 64/13 и 32/17); Уредба о начину кориштења података из централне базе другог примјерка матичних књига, члан 7. („Службени гласник Републике Српске“, број 41/11, 125/11 и 59/15); Закон о важности јавних исправа („Службени гласник БиХ, број 23/2004), Хашка конвенција из 1961. године, Бечка конвенција из 1976. године, Билатерални уговори о правној помоћи у грађанским стањима које су закључили СФРЈ, односно БиХ, Интерна процедура Одјељења за општу управу, за поступање и провођење страних јавних исправа број:01-052-735/18. од 15.08.2018.године, Одлука о градским административним таксама, члан 12. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име подносиоца захтјева
Адреса стана
Презиме и име дјетета
Датум, мјесто и држава рођења дјетета
Име, датум, мјесто рођења и држављанство оца дјетета
Име, презиме, дјевојачко презиме, датум, мјесто рођења и држављанство мајке дјетета
Пребивалиште родитеља дјетета
Држављанство дјетета
Националност дјетета
Вјероисповијест дјетета
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
ЗА УПИС ЈЕ НЕОПХОДНО ПРИЛОЖИТИ ОДГОВАРАЈУЋИ ДОКУМЕНТ (један од доле наведених)
1. Извод из матичне књиге рођених иностраног органа на интернационалном обрасцу кад је лице рођено у европским земљама потписницама Бечке конвенције,
2. Извод из матичне књиге рођених иностраног органа са Apostille надовјером и преводом од стране овлаштеног преводиоца за лица рођена у Скандинавским земљама или другим земљама свијета потписницама Хашке конвенције,
3. Извод из матичне књиге рођених иностраног органа са потписом и печатом из земаља које су са БиХ закључиле споразум о ослобађању од легализације (Хрватска, Србија, Црна Гора, Словенија, Турска, Аустрија, Белгија, Бугарска, Чешка, Словачка, Француска, Грчка, Италија, Кипар, Мађарска, Пољска, Румунија, Руска федерација, Украјина, Бјелорусија, Монголија, Алжир и Либија) са преводом истог од стране овлаштеног преводиоца, осим ако су сачињени на језицима који су у употреби у БиХ,,
4. Извод из матичне књиге рођених иностраног органа који је прошао поступак пуне легализације (извод из земаља које нису потписнице Хашке конвенције и које немају закључен билатерални споразум са БиХ) са преводом истог од стране овлаштеног преводиоца
Матичне службе Оригинал
Увјерење о држављанству РС БиХ за једног од родитеља Матичне службе Оригинал; Овјерена копија
Увјерење МУП РС, ПУ Бања Лука о пребивалишту за једног од родитеља који је држављанин РС МУП РС, ПУ БЛ Оригинал; Овјерена копија
Увјерења надлежних матичних служби из БиХ да упис дјетета у МКР није извршен по мјесту пребивалишта и рођења другог родитеља, ако су пребивалишта и рођења родитеља различита, и у другом су ентитету Матичне службе Оригинал; Овјерена копија
Сагласност оба родитеља за упис дјетета као држављанина Бих РС, уколико родитељи имају различита држављанства Оригинал Писмене изјаве странака
Сагласност подносиоца захтјева – родитеља за обраду личних података Оригинал Писмене изјаве странака
Лична карта или пасош за родитеље као доказ о идентитету и држављанству Надлежни инострани орган Увид у документ и копија
НАПОМЕНE:
1.Ако родитељи дјетета који су држављани Републике Српске (или један од родитеља) немају пребивалиште на територији Републике Српске или им је пребивалишпте на територији Федерације, упис за дијете у матичну књигу рођених биће извршен у мјесту рођења родитеља.
2.Ако родитељи дјетета који су држављани Републике Српске (или један од родитеља) нису ни рођени на територији Републике Српске, упис за дијете у матичну књигу рођених биће извршен у Граду Бања Луци.
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Упис се врши без одлагања.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ За лица чији родитељи, држављани БиХ, нису имали пребивалиште у БиХ, а ни рођени на територији БиХ упис се врши у Граду Бања Лука.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац