ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/ 244-516
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис чињенице стеченог ентитетског држављанства.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 2. и 21. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Закон о држављанству Републике Српске, чл. 6. (став 1, тачка а, в), 7, 8. (став 1б, став 2 и 3) („Службени гласник Републике Српске“, број 59/14); Упутство о вођењу матичних књига, тачке 138-142 („Службени гласник Републике Српске“, број 55/10, 119/12, 64/13 и 32/17); Правилник о обрасцима матичних књига, регистра матичних књига и извода и увјерења која се издају на основу матичних књига и начину издавања извода из матичних књига, члан 5. („Службени гласник Републике Српске“, број 54/10); Уредба о начину кориштења података из централне базе другог примјерка матичних књига, члан 7. („Службени гласник Републике Српске“, број 41/11); Одлука о градским административним таксама, члан 12. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Пол
Дан, мјесец и година рођења
ЈМБГ
Мјесто и општина рођења
Презиме прије закључења брака за лица у браку
Имена и презимена родитеља
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР Матична служба Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о држављанству за једног од родитеља Матична служба Оригинал; Овјерена копија
Сагласност другог родитеља ако родитељи имају различита ентитетска држављанства Странка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Упис се врши без одлагања.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усменим путем.