ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/ 244-511
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пријава намјере закључења брака, упис чињенице вјенчања у МКВ, као и закључење брака изван службених просторија.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 22. и 23. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18; Породични закон, чл.16,17, 21-27 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 54/02, 41/08 и 63/14); Закон о личном имену, члан 10. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 82/19); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 143-159. („Службени гласник Републике Српске“, број 55/10, 119/12 и 64/13); Правилник о обрасцима матичних књига, регистра матичних књига и извода и увјерења која се издају на основу матичних књига и начину издавања извода из матичних књига, члан 5. („Службени гласник Републике Српске“, број 54/10); Уредба о начину кориштења података из централне базе другог примјерка матичних књига, члан 7. („Службени гласник Републике Српске“, број 41/11);Одлука о посебним услугама и накндама за послове из области опште управе, чл. 2-6 („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 9/03 и 21/07); Одлука о градским административним таксама, члан 12. и 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15 и 39/16).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на записник 5 КМ Таксена марка
Накнада за закључење брака изван службених просторија 200 КМ 555-007-12034888-60
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име женика и невјесте
Презиме женика и невјесте
ЈМБГ женика и невјесте
Мјесто и општина рођења женика и невјесте
Држављанство женика и невјесте
Националност
Вјероисповијест
Пребивалиште
Презиме и име родитеља женика и невјесте
Презиме које супружници узимају при закључењу брака (женик и невјеста)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених за женика и невјесту Матичне службе Оригинал Прибавља се по службеној дужности уколико се подаци налазе у службеним евиденцијама матичне службе Града Бања Лука.
Увјерење о слободном брачном стању Матичне службе Оригинал Прибавља се по службеној дужности уколико се подаци налазе у службеним евиденцијама матичне службе Града Бања Лука.
Лична карта МУП На увид
Пасош за странце МУП Копија (оригинал на увид)
Доказ о уплати таксе и накнаде Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 1 дан. Упис се врши без одлагања.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усменим путем.