ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Жељко Рекавић, ССС за нормативно-правне и управно-правне послове
Телефон: 051/ 244-518
E-мејл: zeljko.rekavic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права грађана на промјену личног имена.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о личном имену, чл. 12-16 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 82/19); Одлука о градским административним таксама, члан 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Такса на рјешење 10 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Контакт адреса
Контакт телефон
Да ли се захтјев подноси за промјену имена или презимена
Име/презиме које се мијења, ново име/презиме
Разлог за промјену личног имена
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР Матична служба Оригинал; Овјерена копија
Извод из МКВ Матична служба Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о држављанству Матична служба Оригинал; Овјерена копија
Извод из МКР за супружнике и за дјецу Матична служба Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о пребивалишту или овјерена фотокопија личне карте МУП Оригинал; Овјерена копија
Увјерење из казнене евиденције МУП по мјесту рођења Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о измиреним пореским обавезама Пореска управа Оригинал; Овјерена копија
Увјерење да се не води кривични поступак Суд Оригинал; Овјерена копија
Доказ о уплаћеним градским административним таксама Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Изводи из матичних евиденција се прибављају по службеној дужности уколико се подаци налазе у евиденцијама матичне службе Града Бања Лука.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.