ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/244-518
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права грађана на промјену личног имена.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА – Закон о општем управном поступку, члан 190. (Службени гласник Републике Српске, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18);
– Закон о личном имену, чл. 12-16 (Службени гласник Републике Српске бр. 82/19);
– Упутство о изгледу и садржају обрасца захтјева за промјену личног имена (Службени гласник Републике Српске бр. 91/19);
– Одлука о градским административним таксама, члан 16. (Службени гласник Града Бања Лука – бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, презиме, адреса и контакт телефон
Дан, мјесец, година, ЈМБ, мјесто и општина рођења
Подаци о родитељима, супружнику и дјеци подносиоца захтјева
Мјесто и држава закључења брака
Да ли се захтјев подноси за промјену имена или презимена
Име/презиме које се мијења, ново име/презиме
Разлог за промјену личног имена
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР са свим забиљешкама Матична служба Оригинал; Овјерена копија Извод из МКР из БиХ и из иностранства за лица рођена изван територије БиХ
Извод из МКВ Матична служба Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о држављанству Матична служба Оригинал; Овјерена копија
Извод из МКР за супружнике и за дјецу Матична служба Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о пребивалишту и фотокопија личне карте МУП Бања Лука Оригинал; Овјерена копија Ако подносилац захтјева нема пребивалиште у РС, а рођен је на територији РС или у иностранству и уписан је у МКР у РС, захтјев за промјену личног имена се подноси органу јединице локалне самоуправе на чијем подручју се води МКР у коју је уписан подносилац захтјева. Изузетно промјена личног имена може се одобрити и држављанину ФБиХ, ако у РС има пребивалиште годину дана прије подношења захтјева, а које траје и у вријеме подношења захтјева.
А) Увјерење из казнене евиденције
Б) За осуђивана лица:
Доказ да је казна извршена и да су престале правне посљењице осуде
В) Доказ да подносилац захтјева није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавање дјеце
А) МУП по мјесту рођења за држављанине БиХ и странце

Б)КПЗ/Суд

В)МУП Бања Лука

Оригинал; Овјерена копија У осталим случајевима надлежна је Управа криминалистичке полиције МУП.

Б) За лица која су казну издржавала у иностранству доказ да је казна извршена и доказ о престанку правних посљедица осуде се прибавља преко Министарства правде БиХ

А) Увјерење о измиреним пореским обавезама
Б) Увјерење о измиреним царинским обавезама
А)Пореска управа

Б) Управа за индиректно опорезивање

Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о измиреним обавезама по основу издржавања Орган старатељства Оригинал; Овјерена копија
Увјерење да се не води кривични поступак Основни суд Оригинал; Овјерена копија
Увјерење да није расписана међународна потјерница МУП – Сектор крим. полиције, Одјел за казнене евиден. и потраге Оригинал Прибавља се по службеној дужности
Доказ о уплаћеним градским административним таксама Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Изводи из матичних евиденција се прибављају по службеној дужности уколико се подаци налазе у евиденцијама матичних служби Републике Српске.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац