ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/ 244-518
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права подносиоца захтјева као држављанина ентитета Републике Српске.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о држављанству Републике Српске, члан 37. („Службени гласник Републике Српске“, број 59/14); Закон о матичним књигама, члан 21. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Одлука о градским административним таксама, члан 16 („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме подносиоца захтјева
Име подносиоца захтјева
Контакт адреса
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о пребивалишту у БиХ на дан 06.04.1992. године Надлежне ЦЈБ БиХ Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о пребивалишту на територији РС на дан 01.01.1998. године ЦЈБ РС Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о садашњем пребивалишту на подручју Града Бања Лука ЦЈБ Бања Лука Оригинал; Овјерена копија
Извод из МКР из Федерације БиХ за подносиоца захтјева Надлежне матичне службе Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о држављанству БиХ , ФБиХ за подносиоца захтјева (или увјерења да нема уписа у књиге држављана у мјесту рођења подносиоца, у мјесту пребивалишта подносиоца, односно родитеља подносиоца захтјева, те у мјесту рођења родитеља подносиоца захтјева) Матичне службе Оригинал; Овјерена копија
Лична карта МУП На увид
Доказ о уплати градске административне таксе Шалтер поште или банка Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ За подносиоце захтјева, који су на дан 6.4.1992. године били малољетни, односно на дан 1.1.1998. године још увијек непријављени у евиденцијама пребивалишта- као доказ о испуњености услова под тачкама 1. и 2. прилажу увјерења о пребивалишту за родитеље.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ