ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/244-518
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Допуна већ уписаних података којима уписано лице добија комплетан идентитет.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о матичним књигама, чл. 16, 17. и 46. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 11/09, 43/13 и 66/18); Закон о личном имену, члан 4. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 82/19); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 82. („Службени гласник Републике Српске“, бр.55/10, 119/12, 64/13 и 32/17); Одлука о градским административним таксама, члан 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме оца
Име и презиме мајке
ЈМБГ оца
ЈМБГ мајке
Контакт адреса
Контакт телефон
Име и презиме дјетета
Датум и мјесто рођења дјетета
Име оца дјетета
Име и дјевојачко презиме мајке дјетета
Националност дјетета
Вјероисповјест дјетета
Држављанство дјетета
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге вјенчаних за родитеље или извод из матичне књиге рођених за мајку (ако родитељи нису у браку) Матичне службе Оригинал; Овјерена копија
Непотпуни извод из матичне књиге рођених за дијете Матична служба Оригинал Прибавља се по службеној дужности
Фотокопије личних карата за родитеље ако се поступак одређивања односи на малољетно дијете, а фотокопија личне карте ако се поступак односи на пунољетно лице МУП Копија
Увјерење о држављанству (за једног родитеља) или доказ о држављанству оба родитеља (ако родитељи нису држављани БиХ-РС) Матичне службе Оригинал; Овјерена копија
Доказ o уплати такси Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац