ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/244-518
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Допуна већ уписаних података којима уписано лице добија комплетан идентитет.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр.13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о држављанству Републике Српске, члан 37. („Службени гласник Републике Српске“, број 59/14); Закон о матичним књигама, члан 20. став 4. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 82. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12 и 64/13); Одлука о градским административним таксама, члан 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име подносиоца захтјева
Адреса
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о пребивалишту на територији БиХ/РС на дан 6.4.1992. Надлежни ЦЈБ Оригинал; Овјерена копија
Доказ о пребивалишту подносиоца захтјева на територији РС на дан 1.1.1998. и у моменту подношења захтјева ЦЈБ РС Оригинал; Овјерена копија
Извод из МК рођених (да би се могао извршити увид у МКР о уписаним чињеницама, да нема чињенице држављанства) Матичне службе Оригинал; Овјерена копија
Лична карта подносиоца захтјева МУП Копија
Доказ o уплати такси Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ