ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/244-518
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права грађана на евидентирање чињенице рођења лица која су на то имала право.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр.13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о држављанству Босне и Херцеговине, члан 4. („Службени лист Републике Босне и Херцеговине“, број 30/96); Упутство о накнадном упису чињенице рођења и чињенице држављанства у матичне књиге лица која су држављанство Босне и Херцеговине стекла по прописима РБиХ, („Службени гласник Републике Српске“, број 30/16); Одлука о градским административним таксама, члан 16. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Адреса, улица и број
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР Матична службе Оригинал; Овјерена копија
Извод из МКВ Матична службе Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о пребивалишту на дан 06.04.1992. Увјерење надлежног ЦЈБ Оригинал; Овјерена копија
Доказ о пребивалишту подносиоца захтјева или његових родитеља у Бања Луци или доказ о боравку подносиоца захтјева у Бања Луци ЦЈБ Бања Лука или Теренски центар у Бања Луци Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о држављанству за родитеље (ако је основ накнадног уписа поријекло оба родитеља са територије БиХ или једног родитеља држављанина БиХ, другог родитеља бивше државе СФРЈ) Надлежне матичне службе Оригинал; Овјерена копија
Увјерење надлежне матичне службе БиХ да нема уписа чињенице држављанства именованог-е по мјесту рођења оца/мајке Матичне службе Оригинал; Овјерена копија
Увјерење из казнене евиденције МУП–према мјесту рођења Оригинал;Копија
Пасош МУП Копија
Доказ o уплати такси Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ