ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/244-518
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Oстваривање права грађана на стицање држављанства Републике Српске промјеном ентитетског држављанства.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о држављанству Босне и Херцеговине, члан 29. („Службени гласник Босне и Херцеговине“- службени пречишћени текст, 22/16 ); Закон о држављанству Републике Српске, члан 29. („Службени гласник Републике Српске“, број 59/14); Закон о административним таксама, члан 3. („Службени гласник Републик Српске“, бр.100/11, 103/11 и 67/13); Одлука о градским административним таксама, члан 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Административна такса 10 КМ, уз напомену да чланови исте породице (супружник, малољетно дијете, незапослено дијете до навршених 26 година живота) који истовремено подносе захтјев, плаћају једну таксу, те уз захтјев прилажу кућну листу 562-099-0000-0556-87
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име подносиоца захтјева
Контакт адреса подносиоца захтјева
Контакт телефон подносиоца захтјева
Име лица на које се предмет односи
Презиме лица на које се предмет односи
Рођено презиме лица на које се предмет односи
Дан, мјесец и година рођења лица на које се предмет односи
Мјесто, општина и држава рођења лица на које се предмет односи
Садашње држављанство лица на које се предмет односи
Име и презиме оца лица на које се предмет односи
Име и презиме ( рођено презиме) мајке лица на које се предмет односи
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР Матичне службе бивших држава СФРЈ Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе Матичне службе, МУП Оригинал; Овјерена копија
Извод из матичне књиге вјенчаних (само за лица у браку) Матичне службе бивших држава СФРЈ Оригинал; Овјерена копија
Доказ о пребивалишту/боравишту у РС МУП Оригинал; Овјерена копија
Доказ о уплаћеној републичкој такси и такси на захтјев Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и упућивања надлежном министарству 2 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рјешење издаје Министарство управе и локалне самоуправе.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно, односно до промјене статуса грађанина.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац